ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การหารือเกี่ยวกับการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ได่้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 รับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.เทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ที่มีมติว่า เพื่อให้การพิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูลการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในกรณีที่ปฏิบัติงานจริง เหมือนหรือคล้ายคลึงกับลักษณะของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ครบตามระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งในสายงานตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงควรกำหนดข้อแนะนำการเสนอเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติในลักษณะงานที่จะย้าย โอน รับโอน หรือเลื่อนระดับจริง ดังนี้

1.สำเนาทะเบียนประวัติการรับราชการทุกหน้า

2.หลักฐานการสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะย้าย โอน รับโอน หรือการเลื่อนระดับ

3.กรณีเป็นข้าราชการทหาร หรือตำรวจ จะต้องมีหนังสือเทียบการดำรงตำแหน่งข้าราชการทหาร หรือตำรวจ กับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกโดยสำนักงาน ก.ท.

4.หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ที่ต้นสังกัดเดิมได้ระบุระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับลักษณะงานในตำแหน่งที่จะย้าย โอน รับโอน หรือเลื่อนระดับ ตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มต้นจนสิ้นสุดให้ชัดเจน ทั้งนี้ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจะต้องเป็นหนังสือราชการที่ออกโดยส่วนราชการต้นสังกัดเดิม โดยผู้รับรองจะต้องเป็นผุ้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน้วยงาน เช่น ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นต้น

5.คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานของต้นสังกัดที่มอบหมายให้ผู้ที่จะขอย้าย โอน รับโอน หรือเลื่อนระดับ ปฏิบัติงนในหน้าที่ ซึ่งระบุเลขที่ตำแหน่งและลักษณะงานที่บุคคลดังกล่าว รับผิดชอบเพื่อประกอบการพิจารณาเทียบลักษณะงาน

6.เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผู้ขอหารือจะต้องรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ

หากเป็นกรณีการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งที่จะสามารถนำมาใช้ในการรับโอนต้องเป็นตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน และต้องคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความชำนาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลโดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับโอนอย่างเคร่งครัด

หนังสือที่ มท 0809.2/ ว 50 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว49)

ตารางการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว28)

การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของส่วนราชการอื่นที่มีชื่อตำแหน่งไม่ตรงกับตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด (มท 0809.2/ว26)


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว134)

ตอบข้อหารือของจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว166)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550

แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งบริหาร

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การไม่สรรหาตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่าง

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติให้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบจ.จังหวัด ทุกแห่งถือปฏิบัติ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับกูแลในเรื่องการสรรหาตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่างอย่างเคร่งครัด และซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวดังนี้

1.การไม่สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่างหรือการละเลยเพิกเฉยการสรรหาตำแหน่งสายงานนักบริหาร ถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อใหเกิดความเสียหายต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะให้คำแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

2.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดละเลยหรือละเว้นการสรรหาตำแหน่งนักบริหารที่ว่าง ก็ให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวด ทั้งนี้หากผู้เกี่ยวข้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ก็ให้แจ้งต้นสังกัดดำเนินการทางวินัยตามฐานความผิดทางวินัย

3.กรณีกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ละเลยหรือเพิกเฉยการสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่างและจังหวัดมิได้กำชับหรือให้ความสนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในทันที จะถือว่าเป็นความบกพร่องของจังหวัด ที่จะถูกพิจารณาโทษตามสมควรแก่กรณี

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.2/ว 1200 ลงวันที่ 20 เมษายน 2553

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว256)


หารือการปรับปรุงระดับตำแหน่งบริหารของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ให้มีระดับที่สูงขึ้น (มท 0809.2/ว222)

แจ้งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น (มท 0809.2/ว 112)

แนวทางปฏิบัติกรณีการปรับปรุงตำแหน่งบริหารเป็นระดับที่สูงขึ้น (มท 0809.2/ว48)

แนวทางปฏิบัติกรณีการปรับปรุงตำแหน่งบริหารเป็นระดับที่สูงขึ้น (มท 0809.2/ว141)

แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่าง (มท 0809.2/ว136)

การสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่าง (มท 0809.2/ว111)

แนวทางการพิจารณา กรณีการสรรหาพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่ว่าง (มท 0809.2/ว75)

หารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว128)

การออกหนังสือรับรองเทียบเคียงตำแหน่งบริหาร

แนวทางปฏิบัติการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง

การกำหนดเลขที่ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ได้พิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเห็นว่าเพื่อให้เทศบาลสามารถสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมได้ถูกต้องตามมาตรฐานทั่วไป และเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับทีู่สูงขึ้นของบุคลากรทางการศึกษา จึงมีมติเห็นชอบดังนี้

รหัส 08 กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
รหัส 0813 สายงาน วิชาการวัฒนธรรม ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป

กำหนดบัญชีกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันและบัญชีงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.4/ว 54 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ในกรณีบุคลากรทางการศึกษา สายงานที่เริ่มจากระดับ 3 กลุ่มที่ 6 ดังนี้

- สันทนาการ
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิชาการวัฒนธรรม
- บรรณารักษ์

ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 820 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2553

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดเลขที่ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม และการกำหนดบัญชีกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน และบัญชีงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (มท 0809.9/ว820)

หารือกรณีบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน (มท 0809.2/ว 93)

การกำหนดงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน(มท 0809.1/ว 54) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอนฯลฯ

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11) พ.ศ.2533 โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อ 29 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
"ข้อ 29 กรณีความปรากฎต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ว่า มีเหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาล และการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และไม่สามารถดำเนินการโอนพนักงานเทศบาลภายในจังหวัด ตามหลักความสมัครใจได้ให้ดำเนินการดังนี้
(1) ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาในการโอนย้าย ประกอบด้วย
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จำนวน 2 คน อนุกรรมการ
- ผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จำนวน 2 คน อนุกรรมการ
- ผู้แทนพนักงานเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จำนวน 2 คน อนุกรรมการ
- ท้องถิ่นจังหวัด อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบถามความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่นและสรุปความเห็นตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ภายใน 45 วัน นับแต่วันได้รับทราบคำสั่ง
(2) เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากปรากฎว่ามีเหตุผลความจำเป็นอันสมควร ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีมติให้พนักงานเทสบาลโอนไปสังกัดเทศบาลอื่นได้ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) มีมติเป็นประการใด ให้นายกเทศมนตรีที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามมตินั้น ภายใน 45 วัน
(3) มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ตาม (2) ให้ถือเป็นที่สุด
ลงนามโดยนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ประกาศเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที่เริ่มต้นจากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี (มท 0809.2/ว66)


ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้งฯ(มท 0809.2/ว 124)

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (มท 0809.2/ว123)

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง ฯ (มท 0809.2/ว117 ลว 17 ส.ค. 2550)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม)

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งทายาทของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติราชการในพื้นที่พิเศษที่เสียชีวิต พ.ศ. 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว65)

การบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการกอง/สำนักการศึกษาที่สรรหาตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว173 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2548

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ตารางการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาล

1.กรณีเป็นตำแหน่งสายงานที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2

-เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

1.นักวิชาการสาธารณสุข
2.นักวิชาการสุขาภิบาล
3.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

เทียบได้

นับได้ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รับคุณวุฒิปริญญาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป โดยให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาดังกล่าว ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2 / ว 33 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.กรณีเป็นตำแหน่งที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

- เจ้าหน้าที่ปกครองฝพนักงานปกครอง ผู้ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

- เจ้าหน้าที่ทะเบียน/เจ้าพนักงานทะเบียน

เทียบได้

100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

- เจ้าหน้าที่ปกครอง/พนักงานปกครอง ผู้รับผิดชอบงานเทศกิจ

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

- เจ้าหน้าที่เทศกิจ

เทียบได้

100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

- เจ้าหน้าที่ปกครอง/พนักงานปกครอง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

เทียบได้

นับได้ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รับคุณวุฒิปริญญาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และดำรงตำแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป โดยให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาดังกล่าว ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

- เจ้้าหน้าที่ปกครอง/พนักงานปกครอง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทศกิจ

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

-เจ้าพนักงานเทศกิจ

เทียบได้

นับได้ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รับคุณวุฒิปริญญาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และดำรงตำแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป โดยให้นับได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาดังกล่าว ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 33 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

-เจ้าพนักงานปกครองผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

เทียบได้

100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

- เจ้าพนักงานปกครองที่รับผิดชอบงานเทศกิจ

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

- เจ้าพนักงานเทศกิจ

เทียบได้

100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

-นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

-นักวิชาการเกษตร

เทียบได้

100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

-ช่างเครื่องกล
-นายช่างเครื่องกล

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

-ช่างเครื่องยนต์
-นายช่างเครื่องยนต์

เทียบได้


100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

-ทหารเรือ ผุ้รับผิดชอบด้านการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอีเล็คโทรนิค

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

-ช่างไฟฟ้า
-นายช่างไฟฟ้า

เทียบได้


100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

-พยาบาลวิชาชีพ

สายงานที่ ก.ท.กำหนด

-นักวิชาการสาธารณสุข
-นักวิชาการสุขาภิบาล
-นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
-นักวิชาการควบคุมโรค
-นักวิชาการสุขศึกษา

เทียบได้


100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สายงานที่ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นกำหนด

-นักวิชาการสาธารณสุข
-นักวิชาการสุขาภิบาล
-นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
-นักวิชาการควบคุมโรค
-นักวิชาการสุขศึกษา
สายงานที่ ก.ท.กำหนด

-พยาบาลวิชาชีพ

เทียบได้

100% ของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 25 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2549 โดยผุ้นั้นจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ท.กำหนดด้วย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.กรณีเป็นตำแหน่งสายงาน ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.ได้จัดให้เป็นกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันแล้ว ก็สามารถกำหนดให้เป็นตำแหน่งที่อยู่ในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันได้ทั้งนี้ หากเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งที่มีชื่อตำแหน่งและสายงานเดียวกันให้สามารถนำมานับรวมกันได้โดยไม่ต้องเทียบตำแหน่งอีก สำหรับการพิจารณาสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนที่ได้มีการกำหนดขึ้นใหม่ กับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ว่าเป็นตำแหน่งเดียวกันหรือประเภทเดียวกันหรือไม่นั้น ให้ ก.ท.จ.พิจารณาจากคำบรรยายลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ว่ามีลักษณะงานเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันหรือไม่อย่างไร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว49)

ตารางการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว28)

การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของส่วนราชการอื่นที่มีชื่อตำแหน่งไม่ตรงกับตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด (มท 0809.2/ว26)


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว134)

ตอบข้อหารือของจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว166)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550

แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งบริหาร

หารือแนวทางการปฏิบัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตรวจโรคสัตว์

ข้อหารือ

หารือแนวทางการปฏิบัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตรวจโรคสัตว์
- สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น หารือกรณีเทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน จะสามารถเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตรวจโรคสัตว์ดังกล่าวได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

ประกาศ ก.ท. เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างที่เทศบาล ขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 นายอาวรณ์ฯจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับค่าตอบแทนตามประกาศนี้ ประกอบกับข้อเท็จจริงในชั้นพิจารณานี้ปรากฏว่า การแต่งตั้งข้าราชการรายดังกล่าวมิได้เกิดจากการยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว ตามประกาศหลักเกณฑ์การขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ดังนั้น เทศบาลตำบลแสนสุข จึงไม่อาจจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตรวจโรคสัตว์ตามที่หารือได้

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/519)

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (มท 0809.3/498)

การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)(ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3795) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หารือการจ่ายค่าตอบแทน (มท 0809.7/ว3641)

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (มท 0803/ว690)


เงินค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา สำหรับแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการที่ไม่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน

ค่าตอบแทนผู้นำการออกกำลังกาย

หารือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ท.จ.

ข้อหารือ

หารือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ท.จ.หนองบัวลำภู
- กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ท.จ.หนองบัวลำภู ที่มีกรรมการใน ก.ท.จ.หนองบัวลำภู บางส่วนไปที่เทศบาลเรียกให้นายกเทศมนตรี รองนายก เทศมนตรี ประธานสภาและสมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายการบริหารงานบุคคล โดยไม่แจ้งหรือประสานให้เทศบาล ทราบ ทั้งที่บทบาทดังกล่าวควรเป็นของผู้บริหารเทศบาล จะกระทำได้หรือไม่

คำวินิจฉัย


มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.ด้านกฎหมาย ที่มีมติว่า ก.ท.จ. มีองค์ประกอบตามมาตรา 23 และมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 23 วรรคหก แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่จึงต้องกระทำในรูปของคณะกรรมการที่ครบองค์ประกอบตามที่กฎหมายกำหนด
การที่กลุ่มบุคคลได้เรียกนายเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา,สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายการบริหารงานบุคคล การดำเนินการ ของกลุ่มบุคคลคณะนี้ จึงมิใช่การดำเนินการของ ก.ท.จ. ตามองค์ประกอบที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดไว้ ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติใดใน พ.ร.บ. ฉบับเดียวกันนี้ ที่ให้อำนาจหน้าที่ ก.ท.จ. ในการเรียกประชุมเทศบาลแห่งหนึ่งแห่งใดเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานบุคคล ก.ท.จ. จึงไม่อาจเรียกประชุมได้ ดังนั้น การเรียกประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานบุคคลโดยกลุ่มบุคคล จึงมิใช่การดำเนินการในอำนาจหน้าที่ของ ก.ท.จ.
สำหรับประเด็นที่ว่า มาตรา 13(5) ประกอบมาตรา 26 วรรคหก แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่กำหนดว่า คณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนำและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่พนักงานเทศบาล มีขอบเขตเพียงใด พิจารณาแล้วเห็นว่า ก.ท.จ. มีอำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของเทศบาล ตามที่ ก.ท.จ. กำหนดไว้ และต้องสอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปตามที่ ก.ท. กำหนดไว้เท่านั้น
กรณีการเรียกประชุมนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงานบุคคล โดยไม่แจ้งหรือประสานให้เทศบาล ทราบ นั้น เห็นว่า การบริหารงานบุคคลภายในเทศบาล
เป็นอำนาจอิสระของเทศบาล ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด การบริหารงานบุคคลภายในเทศบาล จึงถือเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยตรง ก.ท.จ. มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาลสำหรับเทศบาลในเขตจังหวัด เพื่อให้เทศบาล นำไปปฏิบัติ หากกรณียังไม่พบว่า เทศบาล ปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตามที่ ก.ท.จ. กำหนดไว้ ก.ท.จ. ไม่อาจใช้อำนาจกำกับ ดูแล ตรวจสอบกับเทศบาลกรณีนี้ได้ หากมีความจำเป็นจะต้องชี้แจงอันเป็นประโยชน์แก่พนักงานเทศบาล ก็อาจดำเนินการได้โดยการขอความร่วมมือเท่านั้น

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.8/ว1092)

หารือการโอนสับเปลี่ยนระหว่างปลัด อบต.กับปลัดเทศบาล

ข้อหารือ

หารือการโอนสับเปลี่ยนระหว่างปลัด อบต.กับปลัดเทศบาล


คำวินิจฉัย

มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.ด้านกฎหมาย ที่พิจารณาแล้วมีมติว่า

1. ประเด็นการโอนสับเปลี่ยนตำแหน่งบริหาร

พิจารณาได้ว่า การโอนสับเปลี่ยนตำแหน่งบริหารสามารถดำเนินการได้เฉพาะเทศบาลด้วยกันเท่านั้น

2. ประเด็นการรับโอนตำแหน่งบริหาร

พิจารณาได้ว่า การโอนสับเปลี่ยนตำแหน่งบริหารจะกระทำได้เฉพาะเทศบาลด้วยกันเท่านั้น หากเป็นการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ตำแหน่งที่จะรับโอนนั้นจะต้องเป็นตำแหน่งที่เป็นอัตราว่าง

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


การโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร ระดับ 6 กรณีเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของสายงานบริหารเดียวกัน (มท 0809.2/ว264)


แนวทางการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล กรณีการโอน (ย้าย) ภายหลังการประเมินเลื่อนระดับแล้วเสร็จ (มท 0809.2/ว128)

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (มท 0809.2/ว123)

การนับระยะ เวลาการดำรงตำแหน่งผู้บริหารประเภทอื่นมานับรวมกับตำแหน่งรองปลัดเทศบาล

ข้อหารือ

ก.ท.จ.สมุทรสาคร หารือการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้บริหารประเภทอื่นมานับรวมกับตำแหน่งรองปลัดเทศบาล เพื่อประโยชน์ในการสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล 9
- กรณีรองปลัดเทศบาลระดับ 8 ขอนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผู้บริหารประเภทอื่น ขณะดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว และหัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มานับรวมเพื่อประโยชน์ในการสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ 9 ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย


มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.โครงสร้าง ที่พิจารณาแล้วมีมติว่า การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหารของข้าราชการที่โอนมาดำรงตำแหน่งบริหารในเทศบาล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นให้เริ่มนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งบริหารในเทศบาล ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้ผู้ที่โอนมาดำรงตำแหน่งบริหาร ในเทศบาลควรต้องมีประสบการณ์ทางการบริหารเทศบาล แม้ว่าลักษณะงานอาจใกล้เคียงกัน แต่ด้วยภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับเทศบาล ย่อมแตกต่างจากส่วนราชการอื่น จึงกำหนดให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหารได้ตังแต่วันที่มาดำรงตำแหน่งในเทศบาล ประกอบกับแนวทางดังกล่าว ก.ท. ได้ประกาศใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 23 กันยายน 2547 เพื่อให้การบริหารงานบุคคล ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน และหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ใช้บังคับกับพนักงานเทศบาลทุกราย จึงมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด
ข้อแนะนำการเสนอเอกสารประกอบ การพิจารณาเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

มีมติทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.เทียบการดำรงตำแหน่ง ที่พิจารณากำหนดข้อแนะนำการเสนอเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติในลักษณะงานที่จะย้าย โอน รับโอน หรือเลื่อนระดับจริง เพื่อให้การพิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูลการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ปฏิบัติงานจริง เหมือนหรือคล้ายคลึงกับลักษณะงานของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ครบตามระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งในสายงาน ตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์


หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว49)

ตารางการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว28)

การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของส่วนราชการอื่นที่มีชื่อตำแหน่งไม่ตรงกับตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด (มท 0809.2/ว26)


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว134)

ตอบข้อหารือของจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว166)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550

แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งบริหาร

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง

ข้อหารือ

หารือคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้
1. กรณีผู้ช่วยครู(ครูอัตราจ้าง) ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครู ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งที่ต่อเนื่อง กันหรือไม่ หากกรณีเว้นระยะเวลาจะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร
2. กรณีเว้นระยะเวลาแล้วกลับมาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยครู หลังวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 แต่รวมระยะเวลากันแล้วเกิน 3 ปี จะถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการคัดเลือกพิเศษเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้หรือไม่ และกรณีเช่นเดียวกันหากรวมระยะเวลากันแล้วไม่ครบ 3 ปี จะมีสิทธิได้รับการพิจารณายกเว้นคุณสมบัติด้านระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งครูอัตราจ้าง ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติว่า
1.กรณีผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครู ก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ต้องมีระยะ เวลาการดำรงตำแหน่งที่ต่อเนื่องกัน หากกรณีเว้นระยะเวลา ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
2. กรณีเว้นระยะเวลาแล้วกลับมาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยครู หลังวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 แต่รวมระยะเวลากันแล้วเกิน 3 ปี ก็ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกพิเศษ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย และกรณีเช่นเดียวกันหากรวมระยะเวลากันแล้วไม่ครบ 3 ปี ก็ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณายกเว้นคุณสมบัติด้านระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งครูอัตราจ้างดังกล่าว

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


หารือการบรรจุแต่งตั้งครูอัตราจ้างที่ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (มท 0809.4/ว633)

หารือคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย (มท 0809.4/ว 3514)

หารือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ข้อหารือ

หารือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน ก.ท.จ.หนองบัวลำภู
- กรณี ก.ท.จ.หนองบัวลำภู มีการตั้งอนุกรรมการอื่นๆ เช่น คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะนำเข้าพิจารณา ใน ก.ท.จ.หนองบัวลำภู เป็นการปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามแบบแผนของทางราชการ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการในการจัดระเบียบวาระการประชุมเสนอประธาน ก.ท.จ.จะขอยกเลิกมติการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้

คำวินิจฉัย

มีมติว่า เมื่อ ก.ท.จ.หนองบัวลำภู มีฝ่ายเลขานุการฯ ทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องที่จะนำเข้าพิจารณาใน ก.ท.จ.หนองบัวลำภู แล้ว การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะนำเข้าพิจารณาใน ก.ท.จ. จึงเป็นการดำเนินงานที่อยู่นอกวงงาน ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.ท.จ.หนองบัวลำภู ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 13 ประกอบมาตรา 23 วรรคท้าย แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และเป็นภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการของ ก.ท.จ.หนองบัวลำภู อันเป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น ก.ท.จ.หนองบัวลำภู ชอบที่จะมีมติยกเลิกมติที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ดังกล่าวได้

คุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.ประชาสัมพันธ์

ข้อหารือ

การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.ประชาสัมพันธ์
- กรณีคุณวุฒิการศึกษาปริญญา ศศ.บ. วิชาเอกนิเทศศาสตร์ จากวิทยาลัยครู หรือสถาบันราชภัฏ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จพง.ประชาสัมพันธ์ หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติเห็นชอบให้กำหนดคุณวุฒิเพิ่มเติมในคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดให้คุณวุฒิ ปวท. หรือ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จพง.ประชาสัมพันธ์ 2 ด้วย

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (มท 0809.5/ว76,ว80,ว95)

หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน

ข้อหารือ

หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 โดย สถ.
- ฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างหลักเกณฑ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 โดยให้มีหน่วยดำเนินการเพิ่มเติม คือ ศูนย์ภาค เพื่อเป็นบัญชีทางเลือก ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ไปบรรจุแต่งตั้งในเทศบาลใดให้ใช้บัญชีตามรายภาคที่เทศบาลนั้นตั้งอยู่ โดยไม่อาจผ่อนผันให้ใช้บัญชีข้ามภาค

คำวินิจฉัย

มีมติให้ฝ่ายเลขานุการไปตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์ประกอบด้วยผู้แทน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. และ ก.พ. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้รัดกุม และมีมาตรฐานเดียวกัน
มติ ก.ท. ครั้งที่ 2/2553

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน (มท 0809.2/ว263)

การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (มท 0809.5/ว142)

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 (มท 0809.2/ว135)

การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว120)

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 (มท 0809.2/ว1314)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/2799)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว52)

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว51)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว58)

การตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว 3531)

การตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานส่วนตำบล กรณีผู้ดำเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว115)

ตอบข้อหารือการขอกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันแตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/12)

การกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


แนวทางและหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันของ อปท.

สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งในสายงานวิศวกร และสถาปนิก โดยการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ

ข้อหารือ

ขอให้กำหนดกรณี มีเหตุพิเศษเรื่องความไม่สงบในพื้นที่ให้สามารถ สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งในสายงานวิศวกร และสถาปนิก โดยการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประสานขอความร่วมมือ ก.ท. พิจารณา กรณีเทศบาลนครยะลา ประสบปัญหาขาดแคลน

คำวินิจฉัย


มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.โครงสร้างที่มีมติว่า ประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดคุณวุฒิการศึกษาที่ให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 มิได้กำหนดให้คุณวุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นคุณวุฒิที่กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ กอปรกับ กรณีที่เทศบาลนครยะลาจะขอกำหนดหลักเกณฑ์ให้สรรหาผู้มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งวิศวกรและสถาปนิก โดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ขัดต่อหลักการบริหารงานบุคคล ที่ยึดหลักความเสมอภาค ดังนั้น จึงไม่อาจกำหนดให้สรรหาผู้มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งวิศวกรและสถาปนิก โดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันได้ แต่อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวให้ฝ่ายเลขานุการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ของ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. ให้มีมาตรฐานเดียวกัน

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หารือการบรรจุแต่งตั้งครูอัตราจ้างที่ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน (มท 0809.4/ว633)

ประกาศกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล (มท 0809.6/ว31)

ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล (มท 0809.5/ว01) [วาระประชุมเงินเพิ่มพิเศษ]

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)(มท 0802.4/ว24)

การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน (มท 0809.2/ว263)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ...

หารือคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย (มท 0809.4/ว 3514)

การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

ข้อหารือ

ก.ท.จ.บุรีรัมย์ หารือว่า การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในภาคที่มีการขอใช้บัญชีครบถ้วนแล้ว จะสามารถขอใช้บัญชีของอีกภาคหนึ่งไปบรรจุข้ามภาค ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.โครงสร้าง ที่มีมติว่า กรณี ทต.หนองกี่ ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นรายภาคไว้ การอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น จะต้องอนุญาตให้ใช้บัญชีตามรายภาคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ โดยมิอาจอนุญาตให้ใช้บัญชีของอีกภาคหนึ่งไปบรรจุข้ามภาคได้


หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน (มท 0809.2/ว263)

การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (มท 0809.5/ว142)

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 (มท 0809.2/ว135)

การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว120)

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 (มท 0809.2/ว1314)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/2799)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว52)

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว51)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว58)

การตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว 3531)

การตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานส่วนตำบล กรณีผู้ดำเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว115)

ตอบข้อหารือการขอกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันแตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/12)

การกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


แนวทางและหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันของ อปท.

สายงานวิชาชีพ ระดับ 9 ชช. ขอเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร

ข้อหารือ

ก.ท.จ.สงขลา หารือกรณีสายงานวิชาชีพ ระดับ 9 ชช. ขอเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร
ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการช่าง
- กรณีพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักผังเมือง 9 ชช หารือว่า การเปลี่ยนสายงานวิชาชีพ ระดับ 9 (ชช)เป็นตำแหน่ง ผอ.สำนักการช่าง ระดับ 9 ดำเนินการอย่างไร หาก ก.ท. ไม่ได้กำหนด จะสามารถใช้หลักเกณฑ์ของ ก.พ. มาดำเนินการโดยอนุโลม ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย


มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.โครงสร้าง ที่มีมติว่า ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบ คัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก กรณีการสอบเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสานงานผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (นักบริหารงานช่าง 8) ไว้ว่า เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 8 ว หรือ 8 วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ซึ่งมิได้กำหนดให้สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการสำนักการช่าง ไว้แต่อย่างใด
ดังนั้น พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักผังเมือง 9 ชช จึงไม่อาจสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักการช่าง ระดับ 9 (นักบริหารงานช่าง 9) ได้
สำหรับการขอนำระเบียบ ก.พ. มาใช้สำหรับกรณีการสอบเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภทวิชาชีพและเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ 9 เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ระดับ 9 นั้น มิอาจกระทำได้ เนื่องจากเทศบาลจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ซึ่งออกตามนัย พ.ร.บ.ระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และใช้บังคับกับเทศบาลโดยทั่วไปเป็นสำคัญ โดยไม่อาจนำหลักเกณฑ์ของ ก.พ. มาใช้บังคับเป็นการเฉพาะกรณีได้

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หารือการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช) (มท 0809.2/ว221)

การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 8

ข้อหารือ

ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ หารือการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 8 โดยกระบวนการสอบคัดเลือก
-กรณีผู้ที่ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 8 วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 8 จะขอสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกในตำแหน่ง ผอ.ส่วน ระดับ 8 ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย


มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.โครงสร้าง ที่มีมติว่า ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก กรณีการสอบเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสานงานผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) ไว้ว่า เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 8 ว หรือ 8 วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสาธารณสุขหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งมิได้กำหนดให้สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสานงานผู้บริหาร ในตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ ไว้แต่อย่างใด กอปรกับ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2548 ได้มีมติว่า พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติตำแหน่งระดับ 8 ว หรือ 8 วช เป็นสายงานที่สามารถเติบโตทางด้าน วิชาการหรือวิชาชีพ ซึ่งสามารถเลื่อนระดับที่สูงขึ้นด้วยตนเอง โดยการทำผลงานทางวิชาการแต่สายงานผู้บริหารจะเลื่อนระดับที่สูงขึ้นได้ จะต้องผ่านการะบวนการคัดเลือกโดยวิธี การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกแล้วแต่กรณี ดังนั้น หากกำหนด ให้พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 ว หรือ 8 วช มาสอบคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการกอง (นักบริหาร งาน...8) ได้ ทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมาก่อน อาจทำให้การปฏิบัติราชการไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล ให้พนักงานสายงานผู้ปฏิบัติที่ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8ว หรือ 8 วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี เป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน...(นักบริหารงาน...8)
ดังนั้น กรณีที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จะดำเนินการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 8 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) โดยการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติที่ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 ว หรือ 8 วช มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงไม่อาจกระทำได้

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


หารือการเข้าสู่ตำแหน่งนักบริหารงาน ทั่วไป ระดับ 8 (มท 0809.2/ว283)

หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 7 (มท 0809.2/ว247)

เทศบาลรายงานขอกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 10 เป็นการเฉพาะแห่ง

ข้อหารือ

เทศบาลรายงานขอกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 10 เป็นการเฉพาะแห่ง
1. ทน.นครสวรรค์
2. ทน.ขอนแก่น

คำวินิจฉัย

มีมติ ดังนี้
1. กำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาล สังกัด ทน.ขอนแก่น เลขที่ตำแหน่ง 00-0101-001 เป็นระดับ 10 ได้เป็นการเฉพาะแห่ง
2. กำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาล สังกัด ทน.นครสวรรค์ เลขที่ตำแหน่ง 00-0101-001 เป็นระดับ 10 ได้เป็นการเฉพาะแห่ง
ทั้งนี้ เมื่อ ก.ท. เห็นชอบกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 10 เป็นการเฉพาะแห่งแล้ว ให้ปลัดเทศบาลจัดทำรายงานผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงความชำนาญงาน ความเชี่ยวชาญที่สูงมากและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการที่แสดงวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ความสำเร็จ ที่คาดหวังที่จะมีต่อทางราชการหรือประชาชน ตลอดจนเตรียมทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร (Competency) ต่อไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๑๐)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 6 ข้อ 1 และ
2. ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล 9 (นักบริหารงานเทศบาล 9) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี

การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง

ข้อหารือ

การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง

คำวินิจฉัย


มีมติเห็นชอบ ให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับขนาดเทศบาลเป็นขนาดกลาง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. เกณฑ์การปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง ให้มี 3 เกณฑ์ คือ เกณฑ์รายได้ เกณฑ์ปริมาณงาน และเกณฑ์ประสิทธิภาพงาน โดยเทศบาลที่จะกำหนดเป็นเทศบาลขนาดกลาง ต้องได้คะแนนรวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. เกณฑ์รายได้ ให้หมายถึง รายได้รวมเงินอุดหนุนในปี งบประมาณที่ผ่านมา(ไม่รวมเงินกู้) โดยเป็นการแบ่งชั้นคะแนน
3. เกณฑ์ปริมาณงาน และเกณฑ์ประสิทธิภาพงาน ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ท. กำหนด (ใช้เกณฑ์เดียวกันกับเกณฑ์การปรับเทศบาลขนาดใหญ่ ยกเว้นตัวชี้วัดด้านประชากร)

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับขนาด เทศบาลเป็นขนาดกลาง (มท 0809.2/ว 134)


หลักเกณฑ์การปรับเทศบาลขนาดใหญ่ (มท 0809.2/ว 210)

การกำหนดกำหนดตำแหน่งบริหาร กรณีเทศบาลได้ปรับเป็นเทศบาลขนาดกลาง

การเลื่อนระดับของข้าราชการถ่ายโอน

ข้อหารือ

ก.ท.จ.บุรีรัมย์ หารือการเลื่อนระดับของข้าราชการถ่ายโอน ตามภารกิจถ่ายโอนของกระทรวงสาธารณสุข

คำวินิจฉัย

มีมติ ดังนี้
1. หากข้าราชการถ่ายโอนดังกล่าวมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุขที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ก็สามารถรับโอนมาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 6 (หัวหน้าสถานีอนามัย) ได้
2. กรณีที่จะขอปรับปรุงให้ดำรงตำแหน่งในระดับตำแหน่ง ที่สูงกว่าหัวหน้าส่วนราชการ ก็สามารถที่จะกระทำได้ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) โดยเทศบาลจะต้องเสนอขอปรับปรุงระดับตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นเป็นการเฉพาะรายได้

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูง ขึ้นของข้าราชการถ่ายโอน (มท 0809.5/ว278)

แนวทางการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล กรณีการโอน (ย้าย) ภายหลังการประเมินเลื่อนระดับแล้วเสร็จ (มท 0809.2/ว128)

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (มท 0809.2/ว123)

ขอปรับปรุงส่วนราชการ

ข้อหารือ

ก.ท.จ.สุราษฎร์ธานี รายงานขอปรับปรุงส่วนราชการ ของ ทน. สุราษฎร์ธานี
จำนวน 2 ส่วน ดังนี้
1. จัดตั้งกองทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน
2. ปรับปรุงส่วนราชการจาก “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” เป็น “สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”

คำวินิจฉัย

มีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบให้ ทน.สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงส่วนราชการจาก “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” เป็น“สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” โดยให้กำหนดอัตรากำลังเท่าที่จำเป็นเฉพาะในงานโรงพยาบาลที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ สำหรับอัตรากำลังในส่วนราชการเดิม ก็ให้ยึดตามกรอบอัตรากำลังเดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะมีปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นจนถึงขนาดต้องกำหนดอัตรากำลังเพิ่มก็ให้วิเคราะห์ปริมาณงานเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ.สุราษฏร์ธานี
2. การจัดตั้งกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนยังไม่เหมาะสม เนื่องจากข้อจำกัดด้านกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดมิติตัวชี้วัดปรับปรุงส่วน ราชการเป็นสำนัก (มท 0809.2/5113)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

การปรับปรุงส่วนราชการเป็นสำนัก (ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว83)

หลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วน ราชการเป็น "สำนัก" หรือ "กอง" (มท 0809.2/ว142)


หลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วน ราชการเป็น "สำนัก" หรือ "กอง" (มท 0809.2/ว126)

แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์

ข้อหารือ

ก.ท.จ.มหาสารคาม หารือแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์ การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร
- กรณีนางนิภาพรฯ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน ระดับ 7 (นักบริหาร งานทั่วไป 7) ได้ใช้คุณวุฒิปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารในระดับที่สูงขึ้น แต่ไม่อาจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร งานทั่วไป ตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

คำวินิจฉัย

มีมติว่า หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวมิได้เข้ารับ การฝึกอบรมเพราะเหตุแห่งความล่าช้า หรือข้อจำกัด หรือขั้นตอนการปฏิบัติ อันมิได้เกิดจากเจ้าตัว ก็ให้เร่งรัดเข้ารับการฝึกอบรมโดยเร็ว แต่หากเกิดจากความไม่เอาใจใส่ ละเลย ไม่เข้ารับการฝึกอบรม ก็เป็นเหตุให้ผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตอบข้อหารือของจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิ ปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว166)

หารือการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบ เป็นประสบการณ์การบริหาร (มท 0809.2/ว140)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิ ปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง บริหาร พ.ศ. 2550

ก.ท.จ.นครปฐม หารือการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาลที่กลับเข้ารับราชการ

ข้อหารือ

ก.ท.จ.นครปฐม หารือการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาลที่กลับเข้ารับราชการ
- กรณีนางสาวธนพรฯ ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ 4 สังกัด ทน.นครปฐม ซึ่งลาออกจากราชการ และกลับเข้ารับราชการใหม่ จะสามารถนำเอาระยะ เวลาการรับราชการเดิมมานับรวมเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติว่า กรณีพนักงานเทศบาลซึ่งพ้นจากการดำรงตำแหน่งเดิมด้วยเหตุลาออก และต่อมาได้กลับเข้ารับราชการแล้ว สามารถนำเอาระยะเวลา การดำรงตำแหน่งเมื่อครั้งก่อนกลับ เข้ารับราชการ มานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนด และตามเงื่อนไขการนับระยะเวลาในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนตำบลมี ความประสงค์จะขอสมัครกลับเข้ารับราชการหลังจากพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ (มท 0809.6/ว101)

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะ เวลาในการคืนบำเหน็จ กรณีล่วงพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ (มท 0803/ว2090)

หารือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีพนักงานเทศบาล

ข้อหารือ

หารือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีพนักงานเทศบาล
- กรณี ทน.พิษณุโลก ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1
(1 เม.ย.52) แล้วไม่ได้แบ่งกลุ่มพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณาจัดสรรโควตาสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (กลุ่มระดับ 1-8 และ 9 ขึ้นไป) โดยได้รวมกลุ่มพนักงานเทศบาลทั้งหมดในการคำนวณโควตาร้อยละ 15 ซึ่งเป็นการดำเนินการไม่เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก

คำวินิจฉัย

มีมติว่า ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดโควตาและวงเงิน การเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ให้ถือปฏิบัติตามข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม ซึ่งกรณีข้าราชการพลเรือน การพิจารณาจัดสรรโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แบ่งกลุ่ม เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับ 1-8 และกลุ่มระดับ 9-11 โดยผู้ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนสองขั้นต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของแต่ละกลุ่ม โดยเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2544 ดังนั้น เทศบาลนครพิษณุโลก จึงต้องถือปฏิบัติในการกำหนดโควตาและวงเงินให้เป็นไปตามประกาศ ก.ท.
เรื่อง การกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ลว. 27 มี.ค. 2546 และหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว.346 ลว.12 มี.ค. 2546

หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (มท 0809.2/ว123)


หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี แก่พนักงานส่วนตำบล


ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

การปรับปรุงตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อหารือ

การปรับปรุงตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนิติการ กรณีเป็นตำแหน่งว่างให้มีระดับที่สูงขึ้น จะกระทำได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติว่า

1. ประเด็นการปรับปรุงตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนิติการ กรณีที่เป็นอัตราว่างจะสามารถปรับระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงได้หรือไม่

พิจารณาได้ว่า มติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2551 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2551 ได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงตำแหน่ง กรณีจะรับโอนผู้ดำรงตำแหน่งนอกระดับควบขั้นสูง เทศบาลจะต้องเสนอปริมาณงานและคุณภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในสาระสำคัญถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตำแหน่ง เพื่อเสนอขอปรับปรุงระดับตำแหน่งต่อ ก.ท.จ. พิจารณาเหตุผลความจำเป็นก่อน หากได้รับความเห็นชอบให้ปรับปรุงระดับตำแหน่งเป็นนอกระดับควบขั้นสูงแล้ว จึงจะสามารถรับโอนหรือคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น แล้วแต่กรณีได้

2. การปรับปรุงตำแหน่งสายวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี และนิติการ กรณีที่เป็นตำแหน่ง ที่เป็นอัตราว่างจะต้องดำเนินการอย่างไร

พิจารณาได้ว่า ประกาศ ก.ท. เรื่องหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 8 กำหนดว่า การขออนุมัติยุบเลิกตำแหน่งและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่ง ก.ท.จ. ต้องทำการวิเคราะห์ตำแหน่งและจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณา จึงให้เทศบาลได้ให้ความสำคัญกับการเสนอข้อมูล โดยกรอกเอกสารตามแบบให้ถูกต้อง กล่าวคือ จะต้องเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ท.จ. และเอกสารต้องครบถ้วน ประกอบไปด้วยข้อมูลตามแบบ 1 -6 ดังนั้น เทศบาลจะต้องเสนอข้อมูลตามแบบ 1-6 ต่อ ก.ท.จ. ประกอบการพิจารณาการปรับขยายระดับตำแหน่ง ให้มีระดับสูงขึ้น นอกระดับควบขั้นสูง กอปรกับ ประกาศ ก.ท. เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน และแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกระดับควบ ขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2550 กำหนดว่า การปรับตำแหน่งสูงขึ้น นอกระดับควบขั้นสูง ระดับ 8 ว หรือ 8 วช หรือ 9 วช หรือ 9 ชช จะต้องมีการประเมินลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงานของตำแหน่งนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสำคัญมากกว่าปริมาณงานเดิมถึงขนาดที่จะต้องปรับระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด
ดังนั้น จึงต้องดำเนินการปรับปรุงตำแหน่งตามวิธีการที่ ก.ท. เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น นอกระดับควบ ขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2550 ด้วย

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


ขอยกเลิกแนวทางการเลื่อนระดับเพื่อ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ (มท 0809.2/ว181)

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2550 (มท 0809.2/ว86)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ เลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547

การโอนพนักงานเทศบาลไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อหารือ

ก.ท.จ.พังงา หารือเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 7
- กรณีการโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 6 ซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 7 ความเห็นของ ก.ท.จ.พังงา ถูกต้องหรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติว่า ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 32 กำหนดว่า การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งบริหาร ให้รับโอนและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลจากผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้มาดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม ดังนั้น กรณีการรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งรองปลัด เทศบาล ระดับ 6 มาดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 7 จึงไม่อาจกระทำได้ เนื่องจากเป็นตำแหน่ง และระดับที่สูงกว่าเดิม ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรฐานทั่วไป ที่กำหนด


หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


การโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร ระดับ 6 กรณีเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของสายงานบริหารเดียวกัน (มท 0809.2/ว264)


แนวทางการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล กรณีการโอน (ย้าย) ภายหลังการประเมินเลื่อนระดับแล้วเสร็จ (มท 0809.2/ว128)

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (มท 0809.2/ว123)

หารือผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานช่างไม่มีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง

ข้อหารือ

หารือผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานช่างไม่มีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
ตำแหน่ง
- ก.ท.จ.หนองบัวลำภู หารือกรณี พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ 6 ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองช่าง ก่อนที่ ก.ท จะกำหนดโครงสร้างและตำแหน่งขึ้น จะมีคุณสมบัติเลื่อนระดับสูงขึ้น ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติว่า หากพนักงานเทศบาล ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ 6 ก่อนที่ ก.ท.จะกำหนดโครงสร้างและตำแหน่งขึ้นใหม่ แม้ไม่มีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนด ที่ ก.ท.กำหนดใหม่ ก็ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ที่ ก.ท. กำหนดใหม่ และมีคุณสมบัติในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในสายงานดังกล่าวได้


หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง


หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว101)


หารือการวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติ ของผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองคง (มท 0804.3/ว2259)

หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 7 (มท 0809.2/ว247)

หารือคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกรณีขอเทียบตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (มท 0809.2/ว217)

แจ้งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น (มท 0809.2/ว 112)

แนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มี สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (มท 0809.2/ว27)

หารือการปรับลดระดับตำแหน่งบริหารของเทศบาลขนาดเล็กจากระดับ 7 เป็น 6

ข้อหารือ

หารือการปรับลดระดับตำแหน่งบริหารของเทศบาลขนาดเล็กจากระดับ 7 เป็น 6
- ก.ท.จ.ปัตตานี หารือเกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่งบริหารของเทศบาลขนาดเล็ก กรณีได้มีการปรับขยายระดับปลัด เทศบาล และหัวหน้ากองจากระดับ 6 เป็นระดับ 7 แล้ว ต่อมาผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ซึ่งได้รับการปรับขยายระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นนั้นว่างลง เทศบาลจะสามารถสรรหาตำแหน่งปลัดเทศบาล หรือหัวหน้ากองระดับ 6 ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติว่า ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานบริหารในเทศบาลขนาดเล็ก ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 ข้อ 3 กำหนดว่า กรณีที่มีการปรับระดับตำแหน่งปลัดเทศบาล หรือตำแหน่งผู้อำนวยการกองเป็นระดับ 7 แล้ว ภายหลังตำแหน่งดังกล่าวว่าง นายก เทศมนตรีอาจสรรหาปลัดเทศบาล ระดับ 6 หรือหัวหน้ากอง ระดับ 6 แทนตำแหน่งที่ว่างได้ตามความเหมาะสม แต่อย่างไร ก็ตาม เมื่อมีการปรับระดับตำแหน่งให้สูงขึ้นแล้ว แสดงให้เห็นถึงปริมาณงาน คุณภาพงาน และความยุ่งยากซับซ้อนของงานในตำแหน่งนั้นมีมากจนถึงระดับ 7 กอปรกับประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหาร ของเทศบาล วันที่ 23 มีนาคม 2550 กำหนดว่า การปรับลดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร ให้กระทำได้เฉพาะตำแหน่งรองปลัดเทศบาลและตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ดังนั้น จึงมีมติว่า กรณีดังกล่าวไม่สามารถปรับลดระดับตำแหน่งปลัดเทศบาลและผู้อำนวยการกองจากระดับ 7 เป็นระดับ 6 ได้ เว้นแต่ เทศบาลจะมีเหตุผลความจำเป็นในด้านปริมาณงานและคุณภาพงาน ก็ให้รายงาน ก.ท. พิจารณาเป็นการเฉพาะราย

หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง

หารือการปรับลดระดับตำแหน่งบริหารของ เทศบาลขนาดเล็กจากระดับ 7 เป็นระดับ 6 (มท 0809.2/ว265)

แนวทางปฏิบัติ กรณีผู้ถูกลงโทษภาคทัณฑ์จะเลื่อนระดับสูงขึ้นเป็นระดับ 8

ข้อหารือ

ก.ท.จ.นครราชสีมา หารือแนวทางปฏิบัติ กรณีผู้ถูกลงโทษภาคทัณฑ์จะเลื่อนระดับสูงขึ้นเป็นระดับ 8
- กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ผอ.กองช่าง ระดับ 8 (นักบริหารงานช่าง 8) ทต.โชคชัย ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ จะเลื่อน ระดับได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติว่า กรณีดังกล่าว หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายเสวีฯ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง 7) สังกัด ทต.โชคชัย ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กองช่าง ระดับ 8 (นักบริหารงานช่าง 8) ทต.โชคชัย ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ถ้าหากได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ก็สามารถเลื่อนระดับสูงขึ้นได้

หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ ทางวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล หลังพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับ(มท 0809.6/ว110)

วิธีการก่อนดำเนินการทางวินัยและการ สอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

หารือการโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารต่างสายงาน

ข้อหารือ

ก.ท.จ.นครราชสีมา หารือการโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารต่างสายงานกรณี ผู้นั้นเคยดำรงตำแหน่งบริหารสายงานนั้นมาก่อน

-ก.ท.จ.นครราชสีมา หารือแนวทางปฏิบัติ กรณีเทศบาลเมืองบัวใหญ่ มีความประสงค์ จะรับโอนนายวินัยฯ พนักงานเทศบาล
ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 6 สังกัดเทศบาลตำบลหัวทะเล ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการประปา ระดับ 6 (นักบริหารงานการประปา 6) มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิตระดับ 6 (นักบริหารงานประปา 6)กองการประปา สังกัดเทศบาลเมืองบัวใหญ่โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้บริหารต่างสายงาน ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติว่า ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2550 ฉบับ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ข้อ 20 (1) กำหนดว่า กรณีตำแหน่งบริหารของเทศบาลว่างลง เทศบาลอาจรับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกัน จึงหมายถึง ขณะที่จะรับโอน ผู้ขอโอนนั้นจะต้องดำรงตำแหน่งในสายงานนักบริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งบริหารที่ว่าง ดังนั้น กรณีนายวินัยฯ พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 สังกัดเทศบาลตำบลหัวทะเล ถึงแม้จะเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองการประปา ระดับ 6 (นักบริหารงานการประปา 6) มาแล้ว แต่ปัจจุบันมิได้ดำรงตำแหน่งในสายงานดังกล่าว จึงมิอาจรับโอนตามประกาศมาตรฐานทั่วไปดังกล่าว ข้อ 20 (1) ได้ แต่เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติแล้ว อาจเป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานบริหารต่างสายงาน ในตำแหน่งนักบริหารงานการประปา 6 ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปดังกล่าว ข้อ 20 (2) ได้

การกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่เหตุพิเศษ

ข้อหารือ

การกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่เหตุพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- ก.พ. ได้มีระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552 และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552

คำวินิจฉัย

มีมติว่า เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับข้าราชการพลเรือนได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือน ประกอบกับเพื่อให้ข้าราชการพลเรือน ที่ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบ และประกาศของ ก.พ. ซึ่งถูกถ่ายโอนมายัง อปท. ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิม จึงมีมติกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน

หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล (มท 0809.6/ว31)

ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล (มท 0809.5/ว01) [วาระประชุมเงินเพิ่มพิเศษ]

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)(มท 0802.4/ว24)

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ

ข้อหารือ

การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล
- จังหวัดนครศรีธรรมราช เชียงใหม่ นครราชสีมา ภูเก็ต และนนทบุรี ได้ร้องขอให้ ก.ท. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรด้านการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานีอนามัย ในสังกัดเทศบาล ให้ได้รับค่าตอบแทน เช่นเดียว กับบุคลากรด้านการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544

คำวินิจฉัย

มีมติว่า ในปัจจุบันการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรด้านการแพทย์ของเทศบาล ยังไม่เท่าเทียมกับส่วนราชการอื่น ทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการดูแล รักษาผู้ป่วยและด้านการสาธารณสุข เช่นเดียวกันกับบุคลากรด้านการแพทย์ของส่วนราชการอื่น ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรด้านการแพทย์ของเทศบาลและเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์ จึงเห็นควรกำหนดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรด้านการแพทย์ของเทศบาลให้ได้รับเท่าเทียมกับบุคลากรด้านการแพทย์ของส่วนราชการอื่น โดยกำหนดเป็นมาตรฐานทั่วไปให้นำข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (มท 0809.5/ว181)


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก จ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2548

เงินค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา สำหรับแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หารือการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ

ข้อหารือ

หารือการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็น ต้องดำเนินการสอบแข่งขัน จากผู้ได้รับทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ก.ท.จ.มหาสารคาม หารือกรณี ทต.เชียงยืน จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเข้ารับราชการ เป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน จากผู้ได้รับทุนของเทศบาล ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่
- ก.ท.จ.ขอนแก่น หารือกรณี ทต. กุดน้ำใส ได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้าง เพื่อรับทุนเทศบาลเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี ตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกระทรวงมหาดไทย และต่อมาจะดำเนิน การคัดเลือกผู้ได้รับทุนดังกล่าวที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติว่า เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของการให้ทุนการศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการและวัตถุประสงค์ของ การให้ทุนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยแล้วเห็นว่า
1. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็น ต้องดำเนินการสอบแข่งขัน กรณีเป็นผู้ได้รับทุนของเทศบาล เพื่อศึกษาวิชาในประเทศนั้น หมายถึง การให้ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่เทศบาลต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็มีเงื่อนไขให้ผู้นั้น กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง นอกจากนี้ ต้องเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปมีโอกาสสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก เพื่อขอรับทุนมิใช่จำกัดเฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งภายใน
เทศบาลเท่านั้น
2. การให้ทุนการศึกษาของ ทต.เชียงยืน และ ทต.กุดน้ำใส เป็นการให้ทุนตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2547 อันเป็นการตั้งงบประมาณให้ทุนเฉพาะบุคคลขององค์กร คือ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พนักงานจ้าง รวมตลอดถึงลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า เป็นการให้ทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กร มิใช่เพื่อบรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับทุนการศึกษาเป็นข้าราชการ เป็นคนละกรณีกันกับการได้รับทุนเพื่อการศึกษา
แล้วต้องให้ได้รับราชการโดยวิธีคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็น ต้องดำเนินการสอบแข่งขัน
ดังนั้น ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการได้รับทุนการศึกษาของเทศบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงไม่ใช่เหตุพิเศษที่จะทำให้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขันได้

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว1829)

แนวทางการตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.3/ว1530)


หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว2428)


การจัดทำสัญญารับทุนการศึกษาของบุคลากรท้องถิ่น (มท 0807.3/ว1305)


แนวทางพิจารณาการชดใช้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.3/ว2508)


ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง สาขาการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสาขาการจัดการการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว796)

ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว703)


ซักซ้อมกรณีให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.2/ว2549)


ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว2216)

ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0807.2/ว2016)

ซ้กซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว1342)

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.2/ว2260)


ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)


ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หารือการพ้นจากตำแหน่งของลูกจ้าง ประจำ

ข้อหารือ

- จังหวัดปัตตานี หารือกรณี ก.ท.จ.ปัตตานี มีมติไม่ต่ออายุราชการให้กับลูกจ้างประจำของเทศบาลเมืองปัตตานี ที่มีอายุครบ 55 ปี โดยให้พ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ตามประกาศก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และต่อมา ก.ท. ได้มีการแก้ไขการอายุราชการลูกจ้างประจำ โดยให้เกษียณอายุที่ 60 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 กรณีดังกล่าว ลูกจ้างประจำของเทศบาลจะต้องพ้นจากการเป็นลูกจ้างประจำในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ตามมติ ก.ท.จ.ปัตตานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติว่า หาก ก.ท.จ.ปัตตานี ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล โดยแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 ซึ่งกำหนดให้ ลูกจ้างมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีก่อนวันที่ 30 กันยายน 2552 การพ้นจากตำแหน่งของลูกจ้าง ประจำเพราะเหตุเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2552 จึงต้องถือปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.ปัตตานี ที่แก้ไขนั้น

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้าง ประจำ (มท 0809.5/ว121)

ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบสำหรับข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มท 0809.3/ว1009)

การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง ถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว115)

การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง ถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว180)การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง ถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว

ขอกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งลูกจ้าง ประจำ

ข้อหารือ

ขอกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งลูกจ้าง ประจำ
- กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อ 30 กันยายน 2548–2551 (55 ปี) ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ได้มีหนังสือร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการพิจาณาขอคืนสิทธิการเป็นลูกจ้างประจำโดยให้กลับเข้า รับราชการในตำแหน่งลูกจ้างประจำเหมือนเดิม เนื่องจากมีประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 (เกษียณอายุราชการ 60 ปี)

คำวินิจฉัย

มีมติว่า ในการพ้นจากการเป็นลูกจ้างประจำของลูกจ้าง ประจำดังกล่าวในขณะนั้น เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ที่กำหนดให้ลูกจ้างประจำเกษียณอายุเมื่อมีอายุห้าสิบห้าปี ถึงแม้ต่อมาได้มีประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 แก้ไขให้ลูกจ้างของเทศบาลเกษียณอายุราชการที่หกสิบปีก็ตาม

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงนบุคคลสำหรับลูกจ้างของ อบจ. และเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552 (มท 0809.5/ว91)

หารือการกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง ประจำของเทศบาล

ข้อหารือ

หารือการกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้าง ประจำของเทศบาล
- ก.ท.จ.สิงห์บุรี ให้หารือแนวทางปฏิบัติ การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียม ของ ทต.บางระจัน เนื่องจากบัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ลูกจ้างประจำของเทศบาล ไม่ได้มีชื่อตำแหน่งพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมไว้ในหมวดใดๆว่าจะมีอัตราค่าจ้างสูงสุดเท่าใด

คำวินิจฉัย

มีมติให้ให้กำหนดตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียม เป็นตำแหน่งหมวดอื่นๆ ที่มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 5,310 บาท ขั้นสูง 15,260 บาท

หารือการกำหนดตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างประจำ

ข้อหารือ

หารือการกำหนดตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างประจำของเทศบาล
- ทต.ทุ่งควายกิน จ.ระยอง หารือการกำหนดตำแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ว่าจะมีอัตราค่าจ้างสูงสุดเท่าใด

คำวินิจฉัย

มีมติให้กำหนดตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด และพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียม เป็นตำแหน่งหมวดอื่นๆ ที่มีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 5,310 บาท ขั้นสูง 15,260 บาท

การเทียบเท่าตำแหน่งพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ระดับ 6

การเทียบเท่าตำแหน่งพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ระดับ 6 ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา 6

ข้อหารือ


- จังหวัดพิจิตร หารือว่า นายธนาคารฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 6 ว ทม.บางมูลนาก จะมีตำแหน่งเทียบเท่าตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา ระดับ 6 ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย


มีมติว่าประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบ คัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 ได้กำหนดให้เฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 6 เท่านั้น ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักบริหารการศึกษา 6 ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายธนาคารฯ ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 แต่ ก.ท. กำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ 3 ประเภท คือ ประเภทพนักงานครูเทศบาล ประเภทบุคลากรทางการศึกษาและประเภทสายงานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมการศึกษา โดยไม่หมายรวมถึงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ถือว่า บุคคลดังกล่าวมิได้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารสถานศึกษา 6 จึงไม่อาจสมัครสอบคัดเลือก
มติ ก.ท. ครั้งที่ 10/2552

เทศบาลขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกอง

เทศบาลขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกอง
1. เทศบาลตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ขอจัดตั้ง “กองสวัสดิการสังคม”
2. เทศบาลตำบลหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ ขอจัดตั้ง “กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”

มีมติว่า

1. กรณี ทต.แม่เหียะ เห็นว่า มีปริมาณงานที่สามารถจัดตั้งเป็นกองสวัสดิการสังคมได้ แต่กำหนดอัตรากำลังนั้น ไม่สอดคล้องกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น คือ กำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้นเพียง 1 อัตรา คือ ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม แสดงให้เห็นว่าเป็นการกำหนดเพื่อความก้าวหน้าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้น จึงให้แจ้ง ก.ท.จ.เชียงใหม่ พิจารณาการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ตำแหน่ง และอัตราตำแหน่ง ในส่วนราชการที่ขอจัดตั้ง ให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ และปริมาณงาน โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.1/ว 154 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2545 แล้วรายงาน ก.ท. พิจารณา ต่อไป
2. กรณี ทต.หนองหอย เห็นชอบให้จัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


เทศบาลขอจัดตั้งส่วนราชการระดับ กอง (มท 0809.2/ว148)

การกำหนดมิติตัวชี้วัดปรับปรุงส่วน ราชการเป็นสำนัก (มท 0809.2/5113) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

การปรับปรุงส่วนราชการเป็นสำนัก (ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว83)

หลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วน ราชการเป็น "สำนัก" หรือ "กอง" (มท 0809.2/ว142)

หลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วน ราชการเป็น "สำนัก" หรือ "กอง" (มท 0809.2/ว141)
หลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วน ราชการเป็น "สำนัก" หรือ "กอง" (มท 0809.2/ว126)

การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ กรณีการปรับอัตราเงินเดือนไม่ถูกต้อง

ข้อหารือ

การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ กรณีการปรับอัตราเงินเดือนไม่ถูกต้อง
- จังหวัดภูเก็ต หารือเกี่ยวกับการแก้ไขอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาล กรณีได้รับการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ จะสามารถยกเลิกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ และออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิใหม่ ได้หรือไม่ และสามารถออกคำสั่งแก้ไขอัตราเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายเพื่อปรับปรุงข้อมูลเงินเดือนให้ถูกต้อง ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติว่า ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 3 อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ข้อ 30(1) ได้กำหนดให้ผู้ที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้งสามารถนำคุณวุฒิดังกล่าวมาปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ โดยในข้อ 30(3)ของประกาศดังกล่าวยังได้กำหนดไว้ว่าในกรณีการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิให้มีผลไม่ก่อนพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้งแล้ว ดังนั้น ตามข้อหารือ เทศบาลจึงต้องดำเนินการยกเลิกคำสั่งปรับเงินเดือนที่ไม่ถูกต้อง และมีคำสั่งปรับเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลและต้องดำเนินการแก้ไขอัตราเงินเดือนให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว0002 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตรา เงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย (มท 0809.4/ว148)


ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ

การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หารืออำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีลาออกจากราชการ

ข้อหารือ

หารืออำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีลาออกจากราชการ
- กรณีนายสุทัศน์ฯ ผู้ถูกกล่าวหาได้มีหนังสือร้องทุกข์ไปยัง ก.ท.จ.ปัตตานี ขอให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าตนได้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ก่อนที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 จะมีหนังสือ ชี้มูลความผิดมายังเทศบาลเมืองปัตตานี นายกเทศมนตรี จึงไม่สามารถดำเนินการทางวินัยตามนัย ข้อ 27 ของประกาศ ก.ท.จ.ปัตตานี กับตนได้
- จังหวัดปัตตานี เห็นว่า เมื่อมีการกล่าวหาเทศบาลเมืองปัตตานี ถือได้ว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องมีกรณีถูกกล่าวหาตามข้อ 24 แล้ว แม้สำนักงานการตรวจเงินภูมิภาค ที่ 15 จะชี้มูลความผิดให้นายก เทศมนตรีเมืองปัตตานีทราบ ภายหลังจากที่นายสุทัศน์ฯ ได้ออกจากราชการไปแล้วก็ตาม นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ก็สามารถดำเนินการทางวินัยกับนายสุทัศน์ฯ ต่อไปได้เสมือนว่ายังมิได้ออกจากราชการตามประกาศ ก.ท.จ.ปัตตานี

คำวินิจฉัย

มีมติว่า นายสุทัศน์ฯ มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำหรือละเว้นกระทำการที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ ตามข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2544 หรือไม่ ซึ่งถ้ามีกรณีดังกล่าวอยู่ก่อนออกจากราชการผู้บังคับ บัญชาก็ยังมีอำนาจดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่บุคคลดังกล่าวได้ หากมูลกรณีของเรื่องเกิดขึ้นโดยมีผู้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 โดยไม่ได้ระบุชื่อและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาไว้อย่างชัดเจนคงอ้างแต่เพียงพฤติการณ์โดยรวม ซึ่งขณะนั้นยังไม่อาจถือได้ว่า นายสุทัศน์ฯ กับพวกมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำหรือละเว้นกระทำการที่พึงเห็นได้ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ดังนั้น จึงให้จังหวัดปัตตานี ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 ว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวน และผู้ร่วมตรวจสอบ ได้ตรวจสอบสืบสวนเสร็จสิ้น และเสนอรายงานการตรวจสอบสืบสวนต่อผู้บังคับบัญชา และเสนอต่อผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค อันมีลักษณะเป็นการรายงานกล่าวหาว่านายสุทัศน์ฯ กับพวก มีพฤติการณ์เป็นการทุจริตโดยรายงานกล่าวหาและผู้มีอำนาจหน้าที่ได้รับรายงานในแต่ละขั้นตอนเมื่อใดบ้าง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาว่า นายสุทัศน์ฯ กับพวกมีกรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยกล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่สืบสวนสอบสวน หรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอยู่ก่อนออกจากราชการหรือไม่

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ ทางวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล หลังพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาลสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับ(มท 0809.6/ว110)