ผลการค้นหา

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นคำสั่งทางปกครอง

คำสั่งศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขแดงที่ 40/2546

สรุปข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลขลุง ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๔ เพียง ๐.๕ ขั้น ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากเป็นการใช้อำนาจกลั่นแกล้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าความเป็นจริง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.พ. จังหวัดจันทบุรี แต่ อ.ก.พ. จังหวัดจันทบุรี กลับยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

คำวินิจฉัย

ศาลปกครองระยองพิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙และเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้กำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะจึงต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลขลุงมีเหตุโกรธเคือง และขัดแย้งกับผู้ฟ้องคดีมาก่อน จึงเห็นได้ว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลขลุงในฐานะผู้บังคับบัญชาที่ทำการประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น มีเหตุซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจจะทำให้การประเมินดังกล่าว ไม่เป็นกลาง จึงถูกจำกัดมิให้กระทำหน้าที่ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังกล่าว ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลขลุงในขณะนั้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยใช้ผลการประเมินที่ประเมินไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาประกอบ การพิจารณาออกคำสั่ง ย่อมทำให้คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

ศาลจึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเฉพาะรายของผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขลุงทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๔ ครั้งที่ ๒ ใหม่ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พิจารณาเพื่อออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘)ฯ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการพิจารณาจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลขลุง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น