ผลการค้นหา

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานจ้างประจำศูนย์เด็กเล็ก

การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำศูนย์เด็กเล็กของเทศบาล ภายหลังจากการประกาศใช้มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ไปแล้ว ต้องถือปฏิบัติตามประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต.เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล(เพิ่มเติม) ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2552 โดยให้เรียกชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด้ก พร้อมทั้งนำคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กมาใช้ในการคัดเลือก

ตามหนังสือ มท 0809.9/ว 32 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น