ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

ค่าจ้างผู้ดูแลเด็ก

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) สำหรับพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็กเล็ก) กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ในอัตราเดือนละ ๕,๐๘๐ บาท

๒.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหรือ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก สำหรับผู้มีทักษะ ซึ่งกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี ให้ได้รับค่าตอบแทน(ค่าจ้าง)เริ่มต้นที่ ขั้นต่ำสุดของอันดับ จ.๑ ปัจจุบันอัตรา ๕,๗๖๐ บาท

๓.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปละหรือตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ซึ่งกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือผู้ดูแลเด็กเล็กกำหนดให้ได้รับค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือผู้ดูแลเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี ให้ได้รับค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ขั้นต่ำสุดของอันดับ จ.๓ (ปัจจุบันอัตรา ๗,๙๔๐ บาท)

(๒) ผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือผู้ดูแลเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี ให้ได้รับค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ขั้น ๓ ของอันดับ จ.๓ (ปัจจุบันอัตรา ๘,๗๐๐ บาท)

(๓) ผู้ที่ได้รับปริญญาโทปี ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหรือผู้ดูแลเด็กเล็ก แล้วแต่กรณี ให้ได้รับค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) เริ่มต้นที่ขั้นต่ำสุด ของอันดับ จ.๔ (ปัจจุบันอัตรา ๙,๗๐๐ บาท)

หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔

2 ความคิดเห็น:

  1. นโยบายรัฐบาล ป.ตรี 15,000 บาทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้รับการดูแลหรือไม่ใครมีอำนาจช่วยดูแลให้ด้วย

    ตอบลบ
  2. อยากทราบว่า ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ถ้าเทียบตำแหน่งกับ กพ. แล้ว ถือว่าเป็นพนักงานราชการหรือไม่ครับ ลักษณะงานจะเหมือนกับการจ้างรายเดือน และถือเป็นพนักงานของรัฐประเภทหนึ่งหรือไม่

    ตอบลบ