ผลการค้นหา

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งเพื่อขอโอนย้ายเป็นครูเทศบาล


๑.การโอน ย้าย ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการอื่นๆ

ตำแหน่งก่อนโอน ย้าย
โอน ย้ายมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
๑.๑ สายงานการสอน

     ครู  รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๑-๓
    ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๑-๓
     ครู วิทยฐานะชำนาญการ
          รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๒
    ครู วิทยฐานะชำนาญการ
          รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๒
     ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
          รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๓
    ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
          รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๓
๑.๒ สายบริหารสถานศึกษา

     รองผู้อำนวยการ รับเงินเดือน อันดับ ค.ศ.๑-๓
    ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๑-๓
     รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.๒
    ครู วิทยฐานะชำนาญการ
          รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๒
     รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.๓
    ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
          รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๓
     ผู้อำนวยการ ค.ศ. ๑ - ๓
    ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๑-๓
     ผู้อำนวยการ วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.๒
    ครู วิทยฐานะชำนาญการ
          รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๒
     ผู้อำนวยการ วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.๓
    ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
          รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๓
๑.๓ สายนิเทศการศึกษา

     ศึกษานิเทศก์ ค.ศ. ๑ - ๓
    ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๑-๓
     ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.๒
    ครู วิทยฐานะชำนาญการ
          รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๒
     ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.๓
    ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
          รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๓

๒.การโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งก่อนโอน ย้าย
โอน ย้ายมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
อาจารย์  รับเงินเดือน ระดับ ๔ – ๖
    ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๑
อาจารย์  รับเงินเดือน ระดับ ๗
    ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๒

๓.การโอนข้าราชการทหาร
ตำแหน่งก่อนโอน ย้าย
โอน ย้ายมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
จ่าสิบเอก อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ
พันจ่าเอก อัตราเงินเดือน พันจ่าเอกพิเศษ
พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันจ่าอากาศพิเศษ
ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๑
พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๒
พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๓

๔.การโอนข้าราชการตำรวจ

ตำแหน่งก่อนโอน ย้าย
โอน ย้ายมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายดาบตำรวจ
ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ร้อยตำรวจตรี ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจเอก พันตำรวจตรี
ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๑
พันตำรวจโท
ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๒
พันตำรวจเอก
ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๓

๕.การโอนข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่งก่อนโอน ย้าย
โอน ย้ายมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
๕.๑ ตำแหน่งประเภททั่วไป

ตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน เดิมรับเงินเดือน ระดับ ๓-๔
ครูผู้ช่วย รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ตำแหน่งระดับชำนาญงาน เดิมรับเงินเดือนระดับ ๕-๖
ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๑
ตำแหน่งระดับอาวุโส เดิมรับเงินเดือนระดับ ๗
ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๒
๕.๒ ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เดิมรับเงินเดือนระดับ ๓-๕
ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๑
ตำแหน่งระดับชำนาญการ เดิมรับเงินเดือนระดับ ๖
ตำแหน่งระดับชำนาญการ เดิมรับเงินเดือนระดับ ๗
ครู รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ. ๒

๖.เงื่อนไขการโอน การย้าย ตามตารางการเทียบตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่นกับตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สายงานการสอน
           ๖.๑ เทศบาลที่จะรับโอน ย้าย ต้องมีจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล สายงานการสอน ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด โดยคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการได้รับเป็นสำคัญ
          ๖.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล
๖.๓ เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับพนักงานครูเทศบาล โดยมีสาขาวิชาเอกตรงตามความต้องการของสถานศึกษา
๖.๔ เป็นผู้มีประสบการณ์การสอน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดจัดหรือการให้การศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันยื่นคำขอ
๖.๕ ผู้ขอโอนย้ายต้องไม่อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม เป็นระยะเวลา ๒ ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
๖.๖ เทศบาลที่รับโอนย้าย ต้องสั่งให้รับเงินเดือนในขั้นเดิม ในกรณีที่อัตราเงินเดือนในขั้นเดิมไม่มีกำหนดอยู่ในอันดับนั้น ก็ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่ใกล้เคียงแต่ต้องไม่สูงกว่าเดิม และต้องไม่สูงกว่าขั้นสูงของอัตราเงินเดือนตามตำแหน่งนั้นด้วย กรณีนอกเหนือจากนี้ให้เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพิจารณาเป็นการเฉพาะราย
๖.๗ กรณีที่เทศบาลรับโอน ย้าย บุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เทศบาลสั่งให้มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เป็นระยะเวลา ๒ ปี สำหรับเทศบาลที่รับโอนย้ายบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้สั่งให้มีการพัฒนาระหว่างประจำการภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่รับโอนย้าย
๖.๘ กรณีการโอน ย้าย จากผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ๒ หรือเทียบเท่าไปดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ต้องมาจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หรือสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกได้กรณีที่มีเหตุพิเศษเท่านั้น 

หนังสือสั่งการ

การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (มท ๐๘๐๙.๙/ว๑๑)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น