ผลการค้นหา

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

ซักซ้อมการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล


ซักซ้อมการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล

                ก.ท.ในคราวการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ ลงวันที่  ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๔  มีมติว่า หลักเกณฑ์การกำหนดขนาดและระดับตำแหน่งผู้บริหารเทศบาล และหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งมิได้กำหนดความเชื่อมโยงกันไว้   ดังนั้นเพื่อพิจารณาให้การกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  จึงมีมติซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลไว้ดังนี้
                ๑.การกำหนดจำนวนและระดับตำแหน่งของรองปลัดเทศบาลให้เป็นไปตามกรอบโครงสร้างและประกาศ ก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำหนดขนาดเทศบาลและการกำหนดระดับตำแหน่งของผู้บริหารเทศบาล ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                ๒.การกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ให้ ก.ท.จ.วิเคราะห์ตามลักษณะหน้าที่  ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และลักษณะทางการคลัง  ตามหลักการประเมินค่างาน โดยให้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ตามกรอบการมอบหมายงานของปลัดเทศบาล
                กรอบในการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลให้กำหนดให้มีความเหมาะสมดังนี้
                ๑.กรณีเทศบาลขนาดเล็ก
๑.๑ ปลัดเทศบาลเป็นระดับ ๖ ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลได้
๑.๒ ปลัดเทศบาลเป็นระดับ ๗ สามารถกำหนดตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลระดับ ๖ ได้เฉพาะกรณีรองรับผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่ไม่รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาลระดับ ๗ หรือกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งยวด อาจกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ ๖ เพื่อรองรับงานได้
                ๒.กรณีเทศบาลขนาดกลาง
                                ปลัดเทศบาลระดับ ๘ กำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ได้ไม่เกิน ๓ อัตรา ดังนี้
                                ๒.๑ กำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ ๗ ได้ไม่เกิน ๓ อัตรา
                                 ๒.๒ กำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ ๘ ได้ไม่เกิน ๑ อัตรา อีก ๒ อัตราให้เป็นระดับ ๗
                                ทั้งนี้การจะกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลให้เป็นระดับใด ให้วิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพงานจากลักษณะงานที่ปลัดเทศบาลมอบหมายเป็นสำคัญ
                ๓.กรณีเทศบาลขนาดใหญ่
                                ปลัดเทศบาลเป็นระดับ ๙ กำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลได้ไม่เกิน ๓ อัตรา ดังนี้
                                ๓.๑ กำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ ๘ ได้ไม่เกิน ๓ อัตรา โดยไม่ให้กำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ ๗ เพิ่ม
                                ๓.๒ กำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ ๙ ได้ไม่เกิน ๑ อัตรา อีก ๒ อัตราให้กำหนดตำแหน่งเป็นรองปลัดเทศบาลระดับ ๘ เว้นแต่เข้าเงื่อนไขเป็นเทศบาลขนาดใหญ่พิเศษ อาจกำหนดตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลระดับ ๙ ได้ ๒ อัตรา
                                ทั้งนี้การจะกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลให้เป็นระดับใด ให้วิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพงานจากลักษณะงานที่ปลัดเทศบาลมอบหมายเป็นสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น