ผลการค้นหา

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างานระดับ ๖

สำนักงาน ก.ท. ได้มีหนังสือที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๐๐ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างานระดับ ๖ สรุปได้ว่า การที่เทศบาลบางแห่งกำหนดตำแหน่ง หัวหน้างาน (นักบริหารงาน ... ๖ ) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่รองจากหัวหน้าฝ่าย นั้น  เป็นการไม่เหมาะสม ประกอบกับ ก.ท.กำหนด ให้นักบริหารงานระดับ ๖ เป็นหัวหน้าฝ่าย จึงแจ้งให้เทศบาลที่กำหนด ตำแหน่งหัวหน้างาน (นักบริหารงาน..๖) ให้ดำเนินการยุบเลิกตำแหน่งดังกล่าว เมื่อตำแหน่งนั้นว่าง

การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6 (ก.จ.จ. ทุกจังหวัด) [ก.ท.จ. ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา] [ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น