ผลการค้นหา

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การกำหนดสายงานที่เทียบเท่านักบริหารงานทั่วไป

ก.ท.ในการประชุมในครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีมติเกี่ยวกับการนับระยะเวลาของผู้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารงานทั่วไป ดังนี้

๑.เห็นชอบให้กำหนดสานงานนักบริหารงานอื่นๆ เป็นสายงานที่เทียบเท่ากับสายงานนักบริหารงานทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งบริหารในสายงานอื่นที่มีระดับเดียวกันมานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ในสายงานนักบริหารงานทั่วไปได้

๒.การกำหนดหลักการเพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัย
เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยจึงกำหนดให้สายงานนักบริหารงานทั่วไปเป็นสายงานเปิดที่ผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานนักบริหารงานทั่วไปอาจนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งบริหารในระดับเดียวกันของสายงานอื่นมานับรวมกับระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานนักบริหารงานทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในสายงานนักบริหารงานทั่วไปได้
สำหรับสายงานนักบริหารในสายงานอื่นถือว่าเป็นสายงานปิด เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้กำหนดคุณวุฒิการศึกษาเป็นการเแพาะด้าน รวมทั้งลักษณะงานเป็นลักษณะงานตามสายอาชีพหรือลักษณะงานเฉพาะด้าน ดังนั้น ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารงานสายงานนักบริหารงานทั่วไปจึงไม่อาจนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานนักบริหารงานทั่วไปนับรวมกับสายงานปิด เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นในสายงานปิดได้

หนังสือสั่งการ
การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารทั่วไปกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปเคยดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานมาก่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น