ผลการค้นหา

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

บัญชีกำหนดกลุ่มตำแหน่งพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน

ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มงานปฏิบัติช่วยบริหารจัดการ

๑.เจ้าหน้าที่ธุรการ
๒.เจ้าพนักงานธุรการ
๓.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๔.เจ้าหน้าที่ทะเบียน
๕.เจ้าพนักงานทะเบียน
๖.เจ้าหน้าที่เทศกิจ
๗.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มการเงินและการคลัง

๑.เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒.เจ้าพนักงานพัสดุ
๓.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
๔.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๕.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
๖.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๗.เจ้าหน้าที่การคลัง
๘.เจ้าพนักงานการคลัง

กลุ่มที่ ๓ กลุ่มงานสาธารณสุข

๑.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
๒.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
๓.เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
๔.เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
๕.เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
๖.เจ้าหน้าที่พยาบาล
๗.พยาบาลเทคนิค
๘.เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
๙.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
๑๐.ทันตสาธารณสุข
๑๑.ทันตานามัย
๑๒.เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๓.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๔.เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค
๑๕.ผดุงครรภ์สาธารณสุข
๑๖.โภชนาการ
๑๗.เจ้าพนักงานโภชนาการ
๑๘.เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์

กลุ่มที่ ๔ กลุ่มงานช่าง

๑.ช่างโยธา
๒.นายช่างโยธา
๓.ช่างสำรวจ
๔.นายช่างสำรวจ
๕.ช่างเขียนแบบ
๖.นายช่างเขียนแบบ
๗.ช่างผังเมือง
๘.นายช่างผังเมือง
๙.ช่างเครื่องยนต์
๑๐.นายช่างเครื่องยนต์
๑๑.ช่างไฟฟ้า
๑๒.นายช่างไฟฟ้า

กลุ่มที่ ๕ กลุ่มงานเยาวชนและงานห้องสมุด

๑.เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
๒.เจ้าพนักงานห้องสมุด
๓.เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
๔.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
๕.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
๖.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

กลุ่มที่ ๖ กลุ่มงานเภสัชกร

๑.ผู้ช่วยเภสัชกร

กลุ่มที่ ๗ กลุ่มงานสัตวแพทย์

๑.สัตวแพทย์

กลุ่มที่ ๘ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

๑.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒.เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
๔.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
๕.ช่างภาพ
๖.นายช่างภาพ
๗.ช่างศิลป์
๘.นายช่างศิลป์

กลุ่มงานที่ ๙ กลุ่มงานสวนสาธารณะ

๑.เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ
๒.เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ

กลุ่มงานที่ ๑๐ กลุ่มงานประปา

๑.เจ้าหน้าที่การประปา
๒.เจ้าพนักงานประปา

ตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

กลุ่มที่ ๑

๑.บุคลากร
๒.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๓.เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
๔.เจ้าพนักงานเทศกิจ
๕.นักวิจัยการจราจร
*** ๖.นักทรัพยากรบุคคล (ของข้าราชการพลเรือนที่โอนมา)

กลุ่มที่ ๒

๑.นักวิชาการคลัง
๒.นักวิชาการการเงินและบัญชี
๓.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
๔.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๕.นักวิชาการพัสดุ

กลุ่มที่ ๓

๑.นักพัฒนาชุมชน
๒.นักสังคมสงเคราะห์

กลุ่มที่ ๔

๑.เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว
๒.นักวิชาการประชาสัมพันธ์

กลุ่มที่ ๕

๑.นิติกร

กลุ่มที่ ๖

*๑.เจ้าหน้าที่สันทนาการ(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น สันทนาการ)
*๒.สารวัตรนักเรียน (ตำแหน่งนี้ยกเลิกแล้ว)
๓.นักวิชาการศึกษา
๔.บรรณรักษ์
**๕.นักวิชาการวัฒนธรรม(เพิ่มใหม่)

กลุ่มที่ ๗

๑.นักวิชาการสวนสาธารณะ

ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

๑.ใช้เป็นแนวทางในการเลื่อนระดับ การย้าย หรือรับโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรณีมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งกำหนดให้เป็นผู้ปฏิบัติหรือเคยปฎิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕

๒.เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งในตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(เลื่อนไหล) โดยการนำระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นที่เริ่มต้นจากระดับเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งในตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้
มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕


มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของพนักงานเทศบาล

หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว ๓๑๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล แจ้งมติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ ดังนี้

   ๑.กรณีเทศบาลได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.ให้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของ ก.จ.มาใช้บังคับโดยอนุโลม หาก ก.จ.กำหนดตำแหน่งดังกล่าวเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับตำแหน่งใด ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับตำแหน่งของเทศบาลตามที่ ก.ท.กำหนดไว้เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับและบรรจุแต่งตั้ง
   ๒.กรณีเทศบาลได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ให้นำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานอื่นของ ก.จ.หรือ ก.อบต. มาใช้บังคับโดยอนุโลม หาก ก.จ.หรือ ก.อบต.กำหนดตำแหน่งดังกล่าวเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับตำแหน่งใด ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับตำแหน่งของเทศบาลตามที่ ก.ท.กำหนดไว้เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับและบรรจุแต่งตั้ง

มติ ก.จ.กำหนดลักษณะงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ กลุ่มที่ ๑ ดังนี้
    ๑.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    ๒.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
    ๓.บุคลากร


       ความว่า ก.พ. ได้ยกเลิกตำแหน่ง บุคลากร ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และได้กำหนดเปลี่ยนเป็นตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  โดยที่ลักษณะของนักทรัพยากรบุคคลมีลักษณะงานที่เหมือนกับหรือคล้ายคลึงกับตำแหน่งบุคลากร ดังนั้นจึงเห็นควรกำหนดให้ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตรและตำแหน่งอื่นในกลุ่มเดียวกัน ตามมติ กท.ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ และในการประชุมในครั้งที่ ๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต.ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๕๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดเลขที่ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม และการกำหนดบัญชีกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน และบัญชีงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (มท 0809.9/ว820)

หารือกรณีบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน (มท 0809.2/ว 93)

การกำหนดงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน(มท 0809.1/ว 54) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

1 ความคิดเห็น:

  1. เทศบาลตำบลพังโคน
    http://tessaban-phangkhon.blogspot.com/
    *ฝากเว็บไซต์เทศบาลตำบลพังโคนด้วยนะครับ*

    ตอบลบ