ผลการค้นหา

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล

เป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่งที่สามารถเปิดสอบได้

ตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาลเทศบาล 6 (ตำแหน่งปลัดเทศบาล หรือ รองปลัดเทศบาล)

1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 6 และ
2.เคยปฏิบัติงานในความรับผิดชอบตามหน้าที่ของเทศบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 7 (ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล)


1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และ
2.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือตำแหน่งผู้อำนวยการกองระดับ 7 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 8 (ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล)

1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และ
2.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) หรือตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 9 (ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล)

1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และ
2. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ระดับ 9 (นักบริหารงาน ระดับ 9) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สำนักปลัดเทศบาลและกองวิชาการและแผนงาน


ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 6

1.ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 6 และ
2.เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล งานธุรการ งานสารบรรณ งานทะเบียนและบัตร งานประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานระเบียบเผยแพร่ งานระบบข้อมูล งานสัญญา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)


1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว หรือ 7วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน 8 ในสำนักปลัดเทศบาลหรือสำนักวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป 8)


1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว หรือ 8วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

กองคลัง


ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง 6

1.ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 6 และ
2.เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานตรวจสอบภายใน งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย 7 (นักบริหารงานการคลัง 7)

1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว หรือ 7วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลังหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน 8 (นักบริหารงานการคลัง 8)

1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว หรือ 8วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานการคลังหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

กองช่าง

ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 6

1.ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 6 และ
2.เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการด้านการช่าง หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย 7 (นักบริหารงานช่าง 7)


1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว หรือ 7วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานช่างหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน 8 (นักบริหารงานช่าง 8)

1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว หรือ 8วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานช่างหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข 6

1.ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 6 และ
2.เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุข หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)


1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว หรือ 7วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสาธารณสุขหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน 8 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)

1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว หรือ 8วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสาธารณสุขหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

กองการประปา

ตำแหน่งนักบริหารงานประปา 6

1.ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 6 และ
2.เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประปา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย 7 (นักบริหารงานประปา 7)

1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว หรือ 7วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานประปาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน 8 (นักบริหารงานประปา 8)

1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว หรือ 8วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานประปาหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

กองสวัสดิการสังคม

ตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6

1.ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 6 และ
2.เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย 7 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7)

1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว หรือ 7วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสวัสดิการสังคมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน 8 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8)

1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว หรือ 8วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานสวัสดิการสังคมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

กองช่างสุขาภิบาล

ตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 6

1.ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 6 และ
2.เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างสุขาภิบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย 7 (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 7)

1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 7ว หรือ 7วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานช่างสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน 8 (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 8)

1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 8ว หรือ 8วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานบริหารงานช่างสุขาภิบาลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

กองการศึกษา

ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

1.ดำรงตำแหน่งครู คศ.1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คศ.1 และ
2.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ และ
3.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด
(ตำแหน่งที่ ก.ท.เทียบเท่า คือ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 ไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือ ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอาจารย์ 2 รับเงินเดือนในระดับ 6)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

1.ดำรงตำแหน่งครู ค.ศ.1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท หรือดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา คศ.1 หรือระดับ 6 หรือดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ คศ. และ
2.มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และ
3.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1.ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือตำแหน่งอื่นที่ ก.ท.เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
2.มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา และ
3.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งนักบริหารการศึกษา 6

1.ดำรงตำแหน่งพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ 6 ที่ ก.ท. เทียบเท่า โดยจะต้องเคยปฏิบัติงานในการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของเทศบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา และ
3.ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 12,040 บาท และ
4.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย 7 (นักบริหารงานการศึกษา 7)

1.ดำรงตำแหน่งพนักงานครู คศ.2 หรือบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลระดับ 7ว มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ
2.เคยดำรงตำแหน่งข้าราชการครู คศ.2 สังกัดอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และได้เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาล มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
3.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
4.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
5.ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 14,810 บาท และ
6.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา 7 (นักบริหารการศึกษา 7)

1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา 8 / รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 8 (นักบริหารการศึกษา 8)

1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 9 (นักบริหารการศึกษา 9)

1.ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
2.มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น