ผลการค้นหา

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล

การบรรจุและแต่งตั้งโดยการย้ายหรือการโอน

1.สามารถบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้หรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงกันกับตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้และเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทสบาลกำหนด

2.สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีการสอบคัดเลือกได้ ให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้เท่านั้น

โดยให้นับอายุราชการต่อเนื่องได้

ประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือโอนพนักงานเทศบาล หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลจากผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้สอบคัดเลือกได้(เพิ่มเติม)

หนังสือสั่งการ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๔๙
                    การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ (ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๕๓ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐)
                    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น