ผลการค้นหา

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

มติคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(เลื่อนไหล) ดังนี้

๑.การเลื่อนไหลในสายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ได้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ ตามบัญชีแนบท้าย มานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ที่จะเลื่อนและแต่งตั้ง ดังนี้
๑) กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(๑) ผู้ขอประเมินต้องมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานและได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๒) การให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ มานับรวมเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ได้ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รับคุณวุฒิปริญญาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง และต้องดำรำงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป โดยให้นับระยะเวลาได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าว
๒) การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูล กรณีที่เป็นตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่งที่กำหนดตามบัญชีแนบท้ายนี้ ให้เสนอคณะกรรมการกลางข้าราชการ พิจารณาเป็นกรณีๆไป
๒.กรณีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำรงำตแหน่งต่ำกว่าระดับ ๓ และเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล อาจบรรจุและแต่งตั้งโดยใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันมาบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนั้น โดยนับอายุราชการต่อเนื่องได้
๓.ขั้นเงินเดือนขั้นต่ำที่จะสามารถเลื่อนระดับได้ให้เป็นตามที่ประกาศกำหนด

บัญชีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ กับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

กลุ่มที่ ๑
ตำแหน่งสาย ๑ และ ๒
-เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
-เจ้าหน้าที่ธุรการ
-เจ้าพนักงานธุรการ
-เจ้าหน้าที่ทะเบียน
-เจ้าพนักงานทะเบียน
ตำแหน่งสาย ๓
-เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-บุคลากร
-เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
-เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
-เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มที่ ๒
ตำแหน่ง สาย ๑ และ ๒
-เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
-เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
-เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
-เจ้่าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตำแหน่งสาย ๓
-นักวิชาการประชาสัมพันธ์
-นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว
-นักพัฒนาการท่องเที่ยว
-เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว

กลุ่มที่ ๓
ตำแหน่ง สาย ๑ และ ๒
-เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเมาสาธารณภัย
-เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-เจ้าหน้าที่เทศกิจ
ตำแหน่งสาย ๓
-เจ้าพนักงานเทศกิจ

กลุ่มที่ ๔
ตำแหน่งสาย ๑ และ ๒
-เจ้าหน้าที่การคลัง
-เจ้าพนักงานการคลัง
-เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-เจ้าหน้าที่พัสดุ
-เจ้าพนักงานพัสดุ
-เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งสาย ๓
-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
-นักวชาการคลัง
-นักวิชาการการเงินและบัญชี
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้
-นักวิชาการพัสดุ

กลุ่มที่ ๕
ตำแหน่งสาย ๑ และ ๒
-ช่างโยธา
-เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง
-นายช่างโยธา
-ช่างผังเมือง
-นายช่างผังเมือง
-ช่างเขียนแบบ
-นายช่างเขียนแบบ
-ช่างสำรวจ
-นายช่างสำรวจ
ตำแหน่งสาย ๓
-วิศวกรโยธา
-นักผังเมือง
-นักวิจัยจราจร

กลุ่มที่ ๖
-ตำแหน่งสาย ๑ และ ๒
-ช่างเครื่องยนต์
-นายช่างเครื่องยนต์
-ช่างเครื่องกล
-นายช่างเครื่องกล
-ช่างไฟฟ้า
-นายช่างไฟฟ้า
-เจ้าหน้าที่การประปา
-เจ้าพนักงานการประปา
-เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง
ตำแหน่งสาย ๓
-วิศวกรเครื่องยนต์
-วิศวกรสิ่งแวดล้อม
-วิศวกรสุขาภิบาล
-วิศวกรไฟฟ้า

กลุ่มที่ ๗
ตำแหน่งสาย ๑ และ ๒
-เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
-เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
-เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
-เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
ตำแหน่งสาย ๓
-นักสังคมสงเคราะห์
-นักพัฒนาชุมชน
-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-เจ้าหน้าที่สันทนาการ
-สารวัครนักเรียน

กลุ่มที่ ๘
ตำแหน่งสาย ๑ และ๒
-เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
-เจ้้าพนักงานห้องสมุด
ตำแหน่งสาย ๓
-บรรณารักษ์

กลุ่มที่ ๙
ตำแหน่งสาย ๑ และ ๒
-เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
-ทันตนามัย
ตำแหน่งสาย ๓
-ทันตแพทย์

กลุ่มที่ ๑๐
ตำแหน่งสาย ๑ และ ๒
-สัตวแพทย์
ตำแหน่งสาย ๓
-นายสัตว์แพทย์

กลุ่มที่ ๑๑
ตำแหน่งสาย ๑ และ ๒
-เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล
-เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
-โภชนาการ
-เจ้าพนักงานโภชนาการ
ตำแหน่งสาย ๓
-นักวิชาการสุขาภิบาล
-นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ ๑๒
ตำแหน่งสาย ๑ และ ๒
-เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ
-เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ
-ผดุงครรภ์สาธารณสุข
-พยาบาลเทคนิค
-เจ้าหน้าที่พยาบาล
-เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ตำแหน่งสาย ๓
-นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
-พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มที่ ๑๓
ตำแหน่งสาย ๑ และ ๒
-ผุ้ช่วยเภสัชกร
ตำแหน่งสาย ๓
-เภสัชกร

กลุ่มที่ ๑๔
ตำแหน่งสาย ๑ และ ๒
-เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
-เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
-เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
-เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตำแหน่งสาย ๓
-นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
-นักวิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ ๑๕
ตำแหน่งสาย ๑ และ ๒
-เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ
-เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
ตำแหน่งสาย ๓
-นักวิชาการสวนสาธารณะ
-นักวิชาการเกษตร


หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว.33 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ในระดับควบและนอกระดับควบ) [(สิ่งที่ส่งมาด้วย)]

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ในระดับควบ และนอกระดับควบ)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(นอกระดับควบ)

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น