ผลการค้นหา

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล


ข้อแนะนำในการจัดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลขนาดใหญ่

ผู้อำนวยการสำนักระดับ ๙

๑.ส่วนอำนวยการ
- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
                - งานการสอบ
                - งานบรรจุแต่งตั้ง
                - งานอัตรากำลัง
                - งานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
                - งานพัฒนาบุคลากร
- ฝ่ายควบคุมเทศพาณิชย์
                - งานส่งเสริมกิจการเทศพาณิชย์
                - งานนิติการและเทศพาณิชย์
- ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
                - งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
                - งานสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
๒.ส่วนปกครอง
- ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑
                - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒
- ฝ่ายรักษาความสงบ
                - งานจัดระเบียบตลาดสด
                - งานจัดระเบียบร้านค้าแผงลอย
- ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
                - งานทะเบียนราษฎร
                - งานบัตรประจำตัวประชาชน
                - งานจ้อมูลทะเบียนราษฎร
๓.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                - งานธุรการ งานสารบรรณ    งานเลขานุการผู้บริหาร   งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์  งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยสถานที่ราชการ   งานประสานงานและเผยแพร่งานอื่น
- เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

ผู้อำนวยการกองระดับ ๘

๑.ฝ่ายอำนวยการ (๗)
                - งานการเจ้าหน้าที่
                - งานควบคุมเทศพาณิชย์
                - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒.ฝ่ายปกครอง (๗)
                - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                - งานรักษาความสงบ
                - งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
๓.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (๖)
                -งานธุรการ งานสรบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร งานรัฐพิธี ฯลฯ
 - เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

เทศบาลขนาดกลาง

ผู้อำนวยการกองระดับ ๘

๑.ฝ่ายอำนวยการ (๗)
                - งานการเจ้าหน้าที่
                - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒.ฝ่ายปกครอง (๗)
                - งานทะเบียนราษฎร
- งานบัตรประจำตัวประชาชน
๓.ฝ่ายป้องกันละรักษาความสงบ (๖)
                - งานรักษาความสงบ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.ฝ่ายธุรการ (๖)
                -งานธุรการ งานสรบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร งานรัฐพิธี ฯลฯ
 - เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

ผู้อำนวยการกองระดับ ๗

๑.ฝ่ายอำนวยการ (๖)
                - งานบริหารทั่วไป
๒.ฝ่ายปกครอง (๖)
                - งานทะเบียนราษฎร
                - งานบัตรประจำตัวประชาชน
๓.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ (๖)
                - งานรักษาความสงบ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๔.ฝ่ายธุรการ (๖)
                -งานธุรการ งานสรบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร งานรัฐพิธี ฯลฯ
 - เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

เทศบาลขนาดเล็ก

หัวหน้ากองระดับ ๖

-           งานธุรการ
-           งานการเจ้าหน้าที่
-           งานทะเบียนราษฎรและบัตร
-           งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-            เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น