ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงสร้างกองการแพทย์


ข้อแนะนำในการจัดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล
กองการแพทย์

เทศบาลขนาดใหญ่

ผู้อำนวยการสำนัก ระดับ ๙

๑.ส่วนบริการการแพทย์
- ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
                - งานนโยบายและแผน
                - งานวิชาการ
                - งานบริการทางการแพทย์
                - งานบริการทางพยาบาล
- ฝ่ายเภสัชกรรม
                - งานเภสัชกรรม ๑
                - งานเภสัชกรรม ๒
- ฝ่ายทันตสาธารณสุข
                - งานทันตสาธารณสุข ๑
                - งานทันตสาธารณสุข ๒
- ฝ่ายชันสูตรและรังสีวิทยา
                - งานชันสูตรและรังสีวิทยา ๑
                - งานชันสูตรและรังสีวิทยา ๒
๒.ส่วนการพยาบาล
- ฝ่ายเวชกรรมสังคม
                - งานเวชกรรม
- ฝ่ายผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
                - งานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
- ฝ่ายผู้ป่วยในและห้องคลอด
                - งานผู้ป่วยในและห้องคลอด
- ฝ่ายห้องผ่าตัดและวิสัญญี
                - งานห้องผ่าตัดและวิสัญญี
๓.ส่วนบริการสาธารณสุข
- ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑-๒
                - งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
                - งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒
- เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

ผู้อำนวยการกองระดับ ๘

- ฝ่ายบริการการแพทย์ (๗)
- งานวิชาการและแผนงาน
- งานเภสัชกรรม
- งานทันตสาธารณสุข
- งานชันสูตรและรังสีวิทยา
- .ฝ่ายการพยาบาล (๗)
                - งานเวชกรรมสังคม
                - งานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
                - งานผู้ป่วยในและห้องคลอด
                - งานห้องผ่าตัดและวิสัญญี
- ฝ่ายบริหารทั่วไป (๖)
- งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร งานรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย
- เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

เทศบาลขนาดกลาง

ผู้อำนวยการระดับ ๘

- ฝ่ายบริการการแพทย์ (๗)
- งานวิชาการและแผนงาน
- งานเภสัชกรรม
- งานชันสูตรและรังสีวิทยา
- .ฝ่ายการพยาบาล (๗)
                - งานเวชกรรมสังคม
                - งานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
                - งานผู้ป่วยในและห้องคลอด
- ศูนย์บริการสาธารณสุข (๗)
                - งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
                - งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒
- ฝ่ายบริหารทั่วไป (๖)
- งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร งานรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย
- เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

ผู้อำนวยการระดับ ๗

- ฝ่ายบริการการแพทย์ (๖)
- งานวิชาการและแผนงาน
- งานเภสัชกรรม
- งานชันสูตรและรังสีวิทยา
- .ฝ่ายการพยาบาล (๖)
                - งานเวชกรรมสังคม
                - งานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
                - งานผู้ป่วยในและห้องคลอด
- ศูนย์บริการสาธารณสุข (๖)
                - งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑
                - งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒
- ฝ่ายบริหารทั่วไป (๖)
- งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร งานรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย
- เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

เทศบาลขนาดเล็ก

หัวหน้ากองระดับ ๖

- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานบริการสาธารณสุข
- งานบริหารงานทั่วไป
- เทศบาลอาจประกาศกำหนดงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน
เทศบาลขนาดเล็กอาจไม่จำเป็นต้องกำหนดกองการแพทย์ โดยให้กำหนดฝ่ายและงานไว้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น