ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงสร้างกองการประปา


ข้อแนะนำในการจัดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล
กองการประปา

เทศบาลขนาดใหญ่

ผู้อำนวยการสำนักระดับ ๙

๑.ส่วนผลิต
- ฝ่ายผลิต
                - งานผลิต ๑
                - งานผลิต ๒
- ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
                - งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๑
                - งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ๒
- ฝ่ายมาตรวัดน้ำ
                - งานมาตรวัดน้ำ ๑
                - งานมาตรวัดน้ำ ๒
๒.ส่วนบริการและซ่อมบำรุง
- ฝ่ายติดตั้ง
                - งานติดตั้ง ๑
                - งานติดตั้ง ๒
- ฝ่ายซ่อมบำรุง
                - งานซ่อมบำรุง ๑
                - งานซ่อมบำรุง ๒
- ฝ่ายบริการสาธารณะ
                - งานบริการสาธารณะ ๑
                - งานบริการสาธารณะ ๒
๓.ฝ่ายบริหารทั่วไป
                -งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร งานรัฐพิธี งานรักษาความสะอาดและความเรียบร้อย
๔.ฝ่ายการเงินและบัญชี
                - งานการเงินและบัญชี
๕.งานนิติการ
                - งานนิติการ
                - งานตราเทศบัญญัติทางด้านการประปา
- เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

ผู้อำนวยการกองระดับ ๘

- ฝ่ายการผลิต (๗)
                - งานผลิต
                - งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
- ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง (๗)
                - งานติดตั้ง
                - งานซ่อมบำรุง
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (๖)
                - งานธุรการ งานสารบรรณ งานรัฐพิธี ฯลฯ
- ฝ่ายการเงินและบัญชี (๗)
                - งานการเงินและบัญชี
                - งานเร่งรัดรายได้
                - งานพัฒนารายได้
- เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

เทศบาลขนาดกลาง

ผู้อำนวยการกองระดับ ๘

- ฝ่ายการผลิต (๗)
                - งานผลิต
                - งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
- ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง (๗)
                - งานติดตั้ง
                - งานซ่อมบำรุง
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (๖)
                - งานธุรการ งานสารบรรณ งานรัฐพิธี ฯลฯ
- ฝ่ายการเงินและบัญชี (๗)
                - งานการเงินและบัญชี
                - งานเร่งรัดรายได้
                - งานพัฒนารายได้
- เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

ผู้อำนวยการกองระดับ ๗

- ฝ่ายการผลิต (๖)
                - งานผลิต
                - งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
- ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง (๖)
                - งานติดตั้ง
                - งานซ่อมบำรุง
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (๖)
                - งานธุรการ งานสารบรรณ งานรัฐพิธี ฯลฯ
- ฝ่ายการเงินและบัญชี (๖)
                - งานการเงินและบัญชี
                - งานเร่งรัดรายได้
                - งานพัฒนารายได้
- เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

เทศบาลขนาดเล็ก

หัวหน้ากองระดับ ๖

- งานธุรการ
- งานผลิตและบริการ
- งานการเงินและบัญชี
- เทศบาลอาจประกาศกำหนดงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

เฉพาะเทศบาลที่มีกิจการประปาของตัวเองเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น