ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม


ข้อแนะนำในการจัดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม

เทศบาลขนาดใหญ่

ผู้อำนวยการสำนักระดับ ๙

๑.ส่วนสังคมสงเคราะห์
- ฝ่ายสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
                - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- ฝ่ายกิจการสตรีและคนชรา
                - งานกิจการสตรีและคนชรา
- ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
                - งานสังคมสงเคราะห์
- ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
                - งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
๒.ส่วนพัฒนาชุมชน
- ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน
                - งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
                - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
๓.ฝ่ายบริหารทั่วไป
                - งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร งานรัฐพิธี
-   เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่อย่างอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

ผู้อำนวยการกองระดับ ๘

- ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (๗)
                - งานสังคมสงเคราะห์
                - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
                - งานกิจการสตรีและคนชรา
- ฝ่ายพัฒนาชุมชน (๗)
                - งานพัฒนาชุมชน
                - งานชุมชนเมือง
- ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (๖)
                - งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
- งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริการ งานรัฐพิธี
-   เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่อย่างอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

เทศบาลขนาดกลาง

ผู้อำนวยการกองระดับ ๘

- ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (๗)
                - งานสังคมสงเคราะห์
                - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- ฝ่ายพัฒนาชุมชน (๗)
                - งานพัฒนาชุมชน
                - งานชุมชนเมือง
- ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (๗)
                - งานสังคมสงเคราะห์
                - งานกิจการสตรีและคนชรา
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (๖)
- งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริการ งานรัฐพิธี
-   เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่อย่างอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

ผู้อำนวยการกองระดับ ๗

- ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (๖)
                - งานสังคมสงเคราะห์
                - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- ฝ่ายพัฒนาชุมชน (๖)
                - งานพัฒนาชุมชน
                - งานชุมชนเมือง
- ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (๖)
                - งานสังคมสงเคราะห์
                - งานกิจการสตรีและคนชรา
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (๖)
- งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริการ งานรัฐพิธี
-   เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่อย่างอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

เทศบาลขนาดเล็ก

หัวหน้ากองระดับ ๖
- งานธุรการ
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานพัฒนาชุมชน
-   เทศบาลอาจประกาศกำหนดงานที่เรียกชื่อย่างอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น