ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ข้อแนะนำในการจัดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลขนาดใหญ่

ผู้อำนวยการสำนักระดับ ๙

๑.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๘)
- กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
                - งานส่งเสริมสุขภาพ
                - งานสาธารณสุขชุมชน
                - งานวิชาการและแผนงาน
- กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค
                - งานป้องกันโรคติดต่อ
                - งานควบคุมโรคติดต่อ
                - งานป้องกันและบำบัดยาเสพติด
- กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
                - งานสุขาภิบาล
                - งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
                - งานพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                - งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ
๒.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๘)
- กลุ่มงานบริการการแพทย์
                - งานทันตสาธารณสุข
                - งานเภสัชกรรม
                -งานชันสูตรและรังสีวิทยา
- กลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อม
                - งานสัตวแพทย์
                - งานบริการรักษาความสะอาด
                - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- กลุ่มงานบริการสาธารณสุข
                - ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑,๒,๓
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
                - งานธุรการ
                - งานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองระดับ ๘

- ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (๗)
                -  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
                - งานวางแผนสาธารณสุข
                - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
                - งานรักษาความสะอาด
- ฝ่ายบริการสาธารณสุข (๗)
                - งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
                - งานส่งเสริมสุขภาพ
                - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
                - งานสัตวแพทย์
- งานธุรการ งานการเงินและบัญชี
-   เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่อย่างอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

เทศบาลขนาดกลาง

ผู้อำนวยการกองระดับ ๘

- ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (๗)
                -  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
                - งานวางแผนสาธารณสุข
                - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
                - งานรักษาความสะอาด
- ฝ่ายบริการสาธารณสุข (๗)
                - งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
                - งานส่งเสริมสุขภาพ
                - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
                - งานสัตวแพทย์
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
                - งานธุรการ
                - งานการเงินและบัญชี
-   เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่อย่างอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

ผู้อำนวยการกองระดับ ๗

- ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (๖)
                -  งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
                - งานวางแผนสาธารณสุข
                - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
                - งานรักษาความสะอาด
- ฝ่ายบริการสาธารณสุข (๖)
                - งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
                - งานส่งเสริมสุขภาพ
                - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
                - งานสัตวแพทย์
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
                - งานธุรการ
                - งานการเงินและบัญชี
-   เทศบาลอาจประกาศกำหนดฝ่ายที่เรียกชื่อย่างอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

เทศบาลขนาดเล็ก

- งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตวแพทย์
-   เทศบาลอาจประกาศกำหนดงานที่เรียกชื่อย่างอื่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและปริมาณงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น