ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ กรณีการปรับอัตราเงินเดือนไม่ถูกต้อง

ข้อหารือ

การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ กรณีการปรับอัตราเงินเดือนไม่ถูกต้อง
- จังหวัดภูเก็ต หารือเกี่ยวกับการแก้ไขอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาล กรณีได้รับการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ จะสามารถยกเลิกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ และออกคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิใหม่ ได้หรือไม่ และสามารถออกคำสั่งแก้ไขอัตราเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายเพื่อปรับปรุงข้อมูลเงินเดือนให้ถูกต้อง ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติว่า ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวด 3 อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ข้อ 30(1) ได้กำหนดให้ผู้ที่มีคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้งสามารถนำคุณวุฒิดังกล่าวมาปรับอัตราเงินเดือน ให้ได้รับตามคุณวุฒิได้ โดยในข้อ 30(3)ของประกาศดังกล่าวยังได้กำหนดไว้ว่าในกรณีการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิให้มีผลไม่ก่อนพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้งแล้ว ดังนั้น ตามข้อหารือ เทศบาลจึงต้องดำเนินการยกเลิกคำสั่งปรับเงินเดือนที่ไม่ถูกต้อง และมีคำสั่งปรับเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลและต้องดำเนินการแก้ไขอัตราเงินเดือนให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว0002 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตรา เงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย (มท 0809.4/ว148)


ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ

การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น