ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่เหตุพิเศษ

ข้อหารือ

การกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่เหตุพิเศษของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
- ก.พ. ได้มีระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552 และประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2552

คำวินิจฉัย

มีมติว่า เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับข้าราชการพลเรือนได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือน ประกอบกับเพื่อให้ข้าราชการพลเรือน ที่ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบ และประกาศของ ก.พ. ซึ่งถูกถ่ายโอนมายัง อปท. ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดิม จึงมีมติกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน

หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบล (มท 0809.6/ว31)

ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล (มท 0809.5/ว01) [วาระประชุมเงินเพิ่มพิเศษ]

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)(มท 0802.4/ว24)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น