ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการลาออกจากราชการของพนักงานจ้าง

ข้อหารือ

หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการลาออกจากราชการของพนักงานจ้าง
1. ประเด็นการยื่นหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน
2. ประเด็นการไม่มาปฏิบัติงาน
3. ประเด็นการต่อสัญญาจ้าง

คำวินิจฉัย

มีมติว่า
1. ประเด็นการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้รับหนังสือขอลาออกจากปฏิบัติงานของนายภูฌิมาฯ ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 นายกเทศมนตรีได้พิจารณาหนังสือขอลาออกและอนุญาตให้นายภูฌิมาฯ ลาออกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 แล้วรายงาน ก.ท.จ.ปราจีนบุรี ขอความเห็นชอบ ในระหว่างการพิจารณาของ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี นายภูฌิมาฯ ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิขอลาออกจากการปฏิบัติงานต่อไป โดยยื่นหนังสือขอถอนหรือขอระงับการลาออกจากการปฏิบัติงานนั้นต่อ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี
และนายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ก่อนที่นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์จะมีคำสั่งให้ลาออกจากการปฏิบัติงาน ย่อมมีสิทธิกระทำได้ และเมื่อขอถอนหรือระงับการขอลาออกจากการปฏิบัติงานแล้ว ก็ไม่มีกรณีจะต้องพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการขอลาออกจากการปฏิบัติงานอื่นอีก
2. ประเด็นการไม่มาปฏิบัติงาน
เห็นว่า กรณีนายภูฌิมาฯ ได้รับทราบด้วยวาจาจากหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ว่านายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 จึงไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ 1 – 23 มิถุนายน 2551 จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเนื่องจากละทิ้งหน้าที่ราชการเกินกว่าเจ็ดวัน ตามประกาศก.ท.จ. หรือไม่ นั้น ให้นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสนายภูฌิมาฯ ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฎว่าพนักงานจ้างผู้นั้นกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้รายงาน ก.ท.จ. ปราจีนบุรี พิจารณา แต่ถ้าไม่มีกระทำผิดให้สั่งยุติเรื่อง และรายงาน ก.ท.จ.ปราจีนบุรี พิจารณา เมื่อ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี มีมติประการใด ให้นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ ปฏิบัติตามมตินั้น ภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับทราบมติ แต่ถ้าไม่มีมูลกระทำความผิดให้สั่งยุติเรื่อง
3. ประเด็นการต่อสัญญาจ้าง
การต่อสัญญาจ้างให้นายภูฌิมาฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 และนายภูฌิมาฯ ได้มาปฏิบัติงานโดยตลอดถือเสมือนว่ายังมีสภาพเป็นพนักงานจ้าง จะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่อย่างไร
เห็นว่า หากนายภูฌิมาฯ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี มีมติเห็นชอบในการต่อสัญญาจ้างให้นายภูฌิมาฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 แล้ว นายภูฌิมาฯ ได้มาปฏิบัติงานตลอดย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง แต่หากผลการสอบสวนวินัย ตามประเด็นที่สองแล้วพบว่า นายภูฌิมาฯ ขาดหรือหนีราชการ ห้ามมิให้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับวันที่ขาดหรือหนีราชการนั้น ตามข้อ 74 ของประกาศดังกล่าว

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง(มท 0809.5/ว123)


การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (มท 0809.5/ว122)


แนวทางปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างพนักงาน จ้าง (มท 0809.5/ว277)


แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างและการ ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างของอปท.แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จ้างตามมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง


แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น