ผลการค้นหา

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พนักงานเทศบาลร้องขอให้อนุโลมใช้บัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน

ข้อหารือ

พนักงานเทศบาลร้องขอให้อนุโลมใช้บัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
- กรณีนายสมนึก ทองสุข ตำแหน่ง นักบริหารงานเทศบาลระดับ 8 และนายสมภพ เสนาใจ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8 พนักงานเทศบาล สังกัด ทม.สุพรรณบุรี ได้มีหนังสือเรียน ขอให้ ก.ท.พิจารณานำบัญชีอัตราเงินเดือนท้าย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาบังคับใช้กับพนักงานเทศบาลโดยอนุโลม

คำวินิจฉัย

มีมติให้ดำเนินการ ดังนี้
1. ส่งเรื่องร้องขอของพนักงานเทศบาลดังกล่าวให้สำนักงาน
ก.ถ. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงระบบ
จำแนกตำแหน่ง
2. รายงานเลขานุการ รมว.มท. ทราบ
3. แจ้งผู้ร้องทราบผลการดำเนินการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น