ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หารือแนวทางการปฏิบัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตรวจโรคสัตว์

ข้อหารือ

หารือแนวทางการปฏิบัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตรวจโรคสัตว์
- สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น หารือกรณีเทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจโรคสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเอกชน จะสามารถเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตรวจโรคสัตว์ดังกล่าวได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

ประกาศ ก.ท. เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างที่เทศบาล ขอยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 นายอาวรณ์ฯจึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับค่าตอบแทนตามประกาศนี้ ประกอบกับข้อเท็จจริงในชั้นพิจารณานี้ปรากฏว่า การแต่งตั้งข้าราชการรายดังกล่าวมิได้เกิดจากการยืมตัวมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว ตามประกาศหลักเกณฑ์การขอยืมตัวข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ดังนั้น เทศบาลตำบลแสนสุข จึงไม่อาจจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตรวจโรคสัตว์ตามที่หารือได้

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/519)

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (มท 0809.3/498)

การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)(ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3795) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

หารือการจ่ายค่าตอบแทน (มท 0809.7/ว3641)

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (มท 0803/ว690)


เงินค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลา สำหรับแพทย์ พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการที่ไม่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน

ค่าตอบแทนผู้นำการออกกำลังกาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น