ผลการค้นหา

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หารือการรับโอนรองปลัดเทศบาล มาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล

ข้อหารือ

หารือการรับโอนรองปลัดเทศบาล มาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล
- จ.เพชรบูรณ์ หารือว่า ทม.เพชรบูรณ์สามารถรับโอนนายเจริญเกียรติ เจริญชันษา รองปลัดเทศบาล ระดับ 9 ทน.พิษณุโลก มาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 9 สังกัด ทม.เพชรบูรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้หรือไม่ เนื่องจาก นายเจริญเกียรติฯ เคยดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 9 มาแล้ว

คำวินิจฉัย

มีมติดังนี้
1. มีมติให้ขยายความของการโอนในตำแหน่งเดียวกัน ให้หมายความรวมถึง ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งนั้นมาก่อนด้วย โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับเดิม คือ กรณีที่พนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ได้สมัครใจไปดำรงตำแหน่งที่มิใช่หัวหน้าส่วนราชการในสายงานและระดับเดิม ต่อมาจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในสายงานและระดับเดิมนั้น ก็อาจกระทำได้ เนื่องจากเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ในสายงานและระดับนั้นมาแล้ว โดยอาจดำเนินการรับโอนในตำแหน่งเดิม ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9) พ.ศ.2550 ฉบับลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ข้อ 20 (1) ได้
ดังนั้น กรณีข้อหารือดังกล่าว จึงอาจรับโอนนายเจริญเกียรติ เจริญชันษา พนักงานเทศบาล ตำแหน่งรองปลัด เทศบาล ระดับ 9 สังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก มาดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 9 สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างได้
2. ให้เพิ่มเติมข้อความในหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในข้อ 20 (1) โดยให้กำหนดข้อความเพิ่มเติม ให้หมายรวมถึง ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งนั้น และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับเดิม แต่มิได้เป็นหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงตามที่ อ.ก.ท.โครงสร้าง เสนอ แจ้งเวียนให้ ก.ท.จ. ทุกจังหวัดทราบด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น