ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หารือการโอนสับเปลี่ยนระหว่างปลัด อบต.กับปลัดเทศบาล

ข้อหารือ

หารือการโอนสับเปลี่ยนระหว่างปลัด อบต.กับปลัดเทศบาล


คำวินิจฉัย

มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.ด้านกฎหมาย ที่พิจารณาแล้วมีมติว่า

1. ประเด็นการโอนสับเปลี่ยนตำแหน่งบริหาร

พิจารณาได้ว่า การโอนสับเปลี่ยนตำแหน่งบริหารสามารถดำเนินการได้เฉพาะเทศบาลด้วยกันเท่านั้น

2. ประเด็นการรับโอนตำแหน่งบริหาร

พิจารณาได้ว่า การโอนสับเปลี่ยนตำแหน่งบริหารจะกระทำได้เฉพาะเทศบาลด้วยกันเท่านั้น หากเป็นการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ตำแหน่งที่จะรับโอนนั้นจะต้องเป็นตำแหน่งที่เป็นอัตราว่าง

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


การโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร ระดับ 6 กรณีเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของสายงานบริหารเดียวกัน (มท 0809.2/ว264)


แนวทางการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล กรณีการโอน (ย้าย) ภายหลังการประเมินเลื่อนระดับแล้วเสร็จ (มท 0809.2/ว128)

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (มท 0809.2/ว123)

1 ความคิดเห็น:

  1. ปลัดเทศบาลตำบล ต้องสับเปลี่ยนไหมครับ กี่ปีต้องเปลี่ยน

    ตอบลบ