ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การเทียบเท่าตำแหน่งพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ระดับ 6

การเทียบเท่าตำแหน่งพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ระดับ 6 ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา 6

ข้อหารือ


- จังหวัดพิจิตร หารือว่า นายธนาคารฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 6 ว ทม.บางมูลนาก จะมีตำแหน่งเทียบเท่าตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักบริหารการศึกษา ระดับ 6 ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย


มีมติว่าประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบ คัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 ได้กำหนดให้เฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลไม่ต่ำกว่าระดับ 6 เท่านั้น ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักบริหารการศึกษา 6 ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายธนาคารฯ ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6 แต่ ก.ท. กำหนดประเภทตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ 3 ประเภท คือ ประเภทพนักงานครูเทศบาล ประเภทบุคลากรทางการศึกษาและประเภทสายงานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมการศึกษา โดยไม่หมายรวมถึงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ถือว่า บุคคลดังกล่าวมิได้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารสถานศึกษา 6 จึงไม่อาจสมัครสอบคัดเลือก
มติ ก.ท. ครั้งที่ 10/2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น