ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

ข้อหารือ

ก.ท.จ.บุรีรัมย์ หารือว่า การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในภาคที่มีการขอใช้บัญชีครบถ้วนแล้ว จะสามารถขอใช้บัญชีของอีกภาคหนึ่งไปบรรจุข้ามภาค ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.โครงสร้าง ที่มีมติว่า กรณี ทต.หนองกี่ ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นรายภาคไว้ การอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น จะต้องอนุญาตให้ใช้บัญชีตามรายภาคที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ โดยมิอาจอนุญาตให้ใช้บัญชีของอีกภาคหนึ่งไปบรรจุข้ามภาคได้


หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน (มท 0809.2/ว263)

การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (มท 0809.5/ว142)

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 (มท 0809.2/ว135)

การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว120)

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 (มท 0809.2/ว1314)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/2799)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว52)

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว51)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว58)

การตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว 3531)

การตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานส่วนตำบล กรณีผู้ดำเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว115)

ตอบข้อหารือการขอกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันแตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/12)

การกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


แนวทางและหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันของ อปท.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น