ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หารือการพ้นจากตำแหน่งของลูกจ้าง ประจำ

ข้อหารือ

- จังหวัดปัตตานี หารือกรณี ก.ท.จ.ปัตตานี มีมติไม่ต่ออายุราชการให้กับลูกจ้างประจำของเทศบาลเมืองปัตตานี ที่มีอายุครบ 55 ปี โดยให้พ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ตามประกาศก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 และต่อมา ก.ท. ได้มีการแก้ไขการอายุราชการลูกจ้างประจำ โดยให้เกษียณอายุที่ 60 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 กรณีดังกล่าว ลูกจ้างประจำของเทศบาลจะต้องพ้นจากการเป็นลูกจ้างประจำในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ตามมติ ก.ท.จ.ปัตตานี ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติว่า หาก ก.ท.จ.ปัตตานี ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล โดยแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 ซึ่งกำหนดให้ ลูกจ้างมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีก่อนวันที่ 30 กันยายน 2552 การพ้นจากตำแหน่งของลูกจ้าง ประจำเพราะเหตุเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2552 จึงต้องถือปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.ปัตตานี ที่แก้ไขนั้น

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้าง ประจำ (มท 0809.5/ว121)

ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบสำหรับข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (มท 0809.3/ว1009)

การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง ถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว115)

การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง ถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว180)การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง ถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น