ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขอส่งตัวพนักงานเทศบาลและขอให้พิจารณาโอนย้ายออกนอกพื้นที่

ขอส่งตัวพนักงานเทศบาลและขอให้พิจารณาโอนย้ายออกนอกพื้นที่

ข้อหารือ

ก.ท.จ.สมุทรปราการ หารือแนวทางปฏิบัติว่า นายกเทศมนตรีตำบลและ ปลัดเทศบาล มีความขัดแย้งกันจนมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยปลัดเทศบาลตำบลบางเมืองฟ้องกรณีนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง ออกคำสั่งให้ปลัดเทศบาล ไปประจำสำนักงาน สมุทรปราการ เป็นคำสั่งที่ใช้เลขานุการ ก.ท.จ. ตามติ ก.ท.จ.ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้น ในระหว่างที่มีการฟ้องศาลปกครองจะให้ปลัดเทศบาล มาประจำสำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ. ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

อ.ก.ท.กฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2552 พิจารณาแล้วเห็นว่า
การที่ปลัดเทศบาลตำบลได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยชอบด้วยกระบวนการยุติธรรมที่คู่กรณีในคดีที่พิพาทนี้จะต้องมีภาระการพิสูจน์และแก้ข้อกล่าวหาซึ่งกันและกัน การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จึงไม่อาจใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาส่งตัวปลัดเทศบาลตำบลบางเมืองคืนหรือโอนย้ายออกนอกพื้นที่ เพราะเหตุดังกล่าวได้
อย่างไร ก็ตาม หากความเป็นที่ปรากฏว่า ผู้บริหารของเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลได้ยื่นคำร้องหรือรายงานพร้อมเหตุผลความจำเป็นกรณีที่พิพาทให้ ก.ท.จ.สมุทรปราการ พิจารณา หรือกรณี ก.ท.จ.สมุทรปราการ รับทราบข้อเท็จจริงถึงเหตุและความรุนแรงของกรณีที่พิพาท และเห็นว่า หากให้พนักงานและผู้บริหารปฏิบัติงานร่วมกันอาจเกิดผลเสียต่อเทศบาล และต่อราชการตามที่ได้รับรายงานแล้ว อาจพิจารณาดำเนินการตามแนวทางนัยหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.1/ว 142 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2546 อันเป็นอำนาจของ ก.ท.จ.สมุทรปราการ ที่จะพิจารณาดำเนินการ
กรณีที่หารือมานี้ จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายและหนังสือที่แจ้งแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น