ผลการค้นหา

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การกำหนดเลขที่ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ได้พิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเห็นว่าเพื่อให้เทศบาลสามารถสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมได้ถูกต้องตามมาตรฐานทั่วไป และเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับทีู่สูงขึ้นของบุคลากรทางการศึกษา จึงมีมติเห็นชอบดังนี้

รหัส 08 กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
รหัส 0813 สายงาน วิชาการวัฒนธรรม ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ประเภทตำแหน่ง ทั่วไป

กำหนดบัญชีกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกันและบัญชีงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.4/ว 54 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ในกรณีบุคลากรทางการศึกษา สายงานที่เริ่มจากระดับ 3 กลุ่มที่ 6 ดังนี้

- สันทนาการ
- นักวิชาการศึกษา
- นักวิชาการวัฒนธรรม
- บรรณารักษ์

ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 820 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2553

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การกำหนดเลขที่ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม และการกำหนดบัญชีกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน และบัญชีงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (มท 0809.9/ว820)

หารือกรณีบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน (มท 0809.2/ว 93)

การกำหนดงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและการกำหนดตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน(มท 0809.1/ว 54) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น