ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เทศบาลรายงานขอกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 10 เป็นการเฉพาะแห่ง

ข้อหารือ

เทศบาลรายงานขอกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 10 เป็นการเฉพาะแห่ง
1. ทน.นครสวรรค์
2. ทน.ขอนแก่น

คำวินิจฉัย

มีมติ ดังนี้
1. กำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาล สังกัด ทน.ขอนแก่น เลขที่ตำแหน่ง 00-0101-001 เป็นระดับ 10 ได้เป็นการเฉพาะแห่ง
2. กำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาล สังกัด ทน.นครสวรรค์ เลขที่ตำแหน่ง 00-0101-001 เป็นระดับ 10 ได้เป็นการเฉพาะแห่ง
ทั้งนี้ เมื่อ ก.ท. เห็นชอบกำหนดตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 10 เป็นการเฉพาะแห่งแล้ว ให้ปลัดเทศบาลจัดทำรายงานผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงความชำนาญงาน ความเชี่ยวชาญที่สูงมากและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการที่แสดงวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ความสำเร็จ ที่คาดหวังที่จะมีต่อทางราชการหรือประชาชน ตลอดจนเตรียมทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร (Competency) ต่อไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๑๐)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล 6 ข้อ 1 และ
2. ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล 9 (นักบริหารงานเทศบาล 9) หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น