ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การหารือเกี่ยวกับการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ได่้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 รับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.เทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ที่มีมติว่า เพื่อให้การพิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูลการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในกรณีที่ปฏิบัติงานจริง เหมือนหรือคล้ายคลึงกับลักษณะของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ครบตามระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งในสายงานตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาลเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงควรกำหนดข้อแนะนำการเสนอเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นได้ปฏิบัติในลักษณะงานที่จะย้าย โอน รับโอน หรือเลื่อนระดับจริง ดังนี้

1.สำเนาทะเบียนประวัติการรับราชการทุกหน้า

2.หลักฐานการสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะย้าย โอน รับโอน หรือการเลื่อนระดับ

3.กรณีเป็นข้าราชการทหาร หรือตำรวจ จะต้องมีหนังสือเทียบการดำรงตำแหน่งข้าราชการทหาร หรือตำรวจ กับพนักงานเทศบาล ซึ่งออกโดยสำนักงาน ก.ท.

4.หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ที่ต้นสังกัดเดิมได้ระบุระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับลักษณะงานในตำแหน่งที่จะย้าย โอน รับโอน หรือเลื่อนระดับ ตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มต้นจนสิ้นสุดให้ชัดเจน ทั้งนี้ หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจะต้องเป็นหนังสือราชการที่ออกโดยส่วนราชการต้นสังกัดเดิม โดยผู้รับรองจะต้องเป็นผุ้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน้วยงาน เช่น ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นต้น

5.คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานของต้นสังกัดที่มอบหมายให้ผู้ที่จะขอย้าย โอน รับโอน หรือเลื่อนระดับ ปฏิบัติงนในหน้าที่ ซึ่งระบุเลขที่ตำแหน่งและลักษณะงานที่บุคคลดังกล่าว รับผิดชอบเพื่อประกอบการพิจารณาเทียบลักษณะงาน

6.เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผู้ขอหารือจะต้องรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ

หากเป็นกรณีการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่งที่จะสามารถนำมาใช้ในการรับโอนต้องเป็นตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน และต้องคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความชำนาญการของผู้ที่จะขอโอนและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาลโดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับโอนอย่างเคร่งครัด

หนังสือที่ มท 0809.2/ ว 50 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว49)

ตารางการเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว28)

การเทียบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของส่วนราชการอื่นที่มีชื่อตำแหน่งไม่ตรงกับตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด (มท 0809.2/ว26)


มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (มท 0809.2/ว134)

ตอบข้อหารือของจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว166)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2550

แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งบริหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น