ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่ยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล

หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลที่ยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล

คำวินิจฉัย

มีมติกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ประเด็นการกำหนดขนาดเทศบาลให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดขนาดและปรับระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลเป็นพนักงานเทศบาล เนื่องจากการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 และหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 144 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2551
2. ประเด็นการจัดพนักงานลงในกรอบอัตรากำลังของเทศบาล
ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดขนาดและปรับระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลเป็นพนักงานเทศบาล เนื่องจากการจัดตั้งองค์การบริหาร ส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 และหนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0809.1/ว 151 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2547
3. ประเด็นการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลที่มาจากการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและคุณสมบัติของ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก คัดเลือก ของพนักงานส่วนตำบล ตามหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 242 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545
4. ประเด็นพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน...ระดับ 6 ต่อมามีคุณวุฒิที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงาน...6 แล้ว ให้เทศบาลเสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร...ระดับ 6 หากไม่มีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงาน...ระดับ 6 ก็ให้เทศบาลเสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน...ระดับ 6 และหากต่อมามีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงาน...6 ตามที่ ก.ท.กำหนด ก็ให้เทศบาลเสนอ
ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร...ระดับ 6 โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา และได้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตามคุณวุฒิ
5. ประเด็นการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ อบต.กับเทศบาล ให้สามารถนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานเจ้าหน้าที่บริหารงาน...ระดับ 6 มานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานนักบริหารงาน...ระดับ 6 เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้คุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงาน...ระดับ 6 ก็ให้เทศบาลเสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน...ระดับ 6 และหากต่อมามีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงาน...6 ตามที่ ก.ท.กำหนด ก็ให้เทศบาลเสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร...ระดับ 6 โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นสำเร็จการศึกษาและได้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตามคุณวุฒิ
5. ประเด็นการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ อบต.กับเทศบาล ให้สามารถนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานเจ้าหน้าที่บริหารงาน...ระดับ 6 มานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานนักบริหารงาน...ระดับ 6 เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ คุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงาน...ระดับ 6 ก็ให้เทศบาลเสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน...ระดับ 6 และหากต่อมามีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงาน...6 ตามที่ ก.ท.กำหนด ก็ให้เทศบาลเสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร...ระดับ 6 โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นสำเร็จคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงาน...ระดับ 6 ก็ให้เทศบาลเสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน...ระดับ 6 และหากต่อมามีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงาน...6 ตามที่ ก.ท.กำหนด ก็ให้เทศบาลเสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร...ระดับ 6 โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นสำเร็จการศึกษา และได้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตามคุณวุฒิ
5. ประเด็นการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ อบต.กับเทศบาล ให้สามารถนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานเจ้าหน้าที่บริหารงาน...ระดับ 6 มานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานนักบริหารงาน...ระดับ 6 เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น