ผลการค้นหา

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ (วช)

ข้อหารือ

ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช หารือการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ (วช)
- กรณี การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งนิติกร 8 ว ซึ่งสอบไล่ได้ความรู้ ชั้นเนติบัณฑิต ให้ดำรงตำแหน่งนิติกร 8 วช จะกระทำได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

1. พิจารณาได้ว่า พนักงานเทศบาลตำแหน่งนิติกร 8ว ซึ่งสอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต จะขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 8 วช อาจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 8 วช ได้ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพงาน และจัดทำผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 วช อีก
2. ให้แจ้งแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะให้ ก.ท.จ.ทุกแห่ง ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น