ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ข้อหารือ

หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร

1ประเด็น ก.ท.จ. มอบอำนาจให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ได้หรือไม่

2. ประเด็นกรณีที่เทศบาลมีตำแหน่งบริหารว่างลง เทศบาลจะสามารถสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่างนั้นได้เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ก่อน ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

ข้อหารือมีประเด็นที่จะต้องพิจารณา 2 ประเด็น คือ
. ประเด็น1
พิจารณาได้ว่า เมื่อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ที่ ก.ท.จ.สมุทรสงคราม ประกาศใช้บังคับกับเทศบาล ได้กำหนดเงื่อนไขให้เทศบาลเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เป็นไปตามองค์ประกอบที่ ก.ท.จ. กำหนด จึงพิจารณาได้ว่า ก.ท.จ. ได้กำหนดเงื่อนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกไว้ให้เทศบาลดำเนินการ หากเทศบาลได้ดำเนินการตามเงื่อนไข ที่กำหนด ก็ถือว่า ก.ท.จ. เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนั้นแล้ว ดังนั้น ประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับ การมอบอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จึงไม่จำต้องพิจารณาแต่อย่างใด
ประเด็น2
พิจารณาได้ว่า กรณีที่เทศบาลมีตำแหน่งบริหารและสายงานผู้บริหารสถานศึกษาว่างลง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล กำหนดไว้แต่เพียงว่า ให้เทศบาลรายงานตำแหน่งว่างนั้นให้ ก.ท.จ. ทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีตำแหน่งว่าง สำหรับการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง กำหนดให้เป็นดุลยพินิจของเทศบาลที่จะพิจารณาดำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท.จ. กำหนด ดังนั้น จึงชอบที่เทศบาล จะดำเนินการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างได้เอง ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ ก.ท.จ.กำหนด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น