ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หารือหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานที่เริ่มต้นจากสายงานในคุณวุฒิปริญญาตรี

ข้อหารือ

ก.ท.จ.สมุทรปราการ ได้ขอหารือกรณีมีความเห็นว่า เทศบาลตำบลพระ ไม่บรรจุแต่งตั้งนางพรพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 ซึ่งเป็น ผู้ผ่านการฝึกอบรมการเปลี่ยนสายงานเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ในหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนและมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สามารถกระทำได้ ความเห็นดังกล่าวถูกต้องหรือไม่

คำวินิจฉัย

กรณีตามข้อหารือดังกล่าว หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 มาดำรงตำแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 ด้วยวิธีการฝึกอบรม นั้น กระทำได้ก็ต่อเมื่อมีตำแหน่งว่าง และเทศบาลประสงค์จะสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ที่ว่างด้วยวิธีดังกล่าว ดังนั้น การที่เทศบาลได้ดำเนินการคัดเลือกและส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม แต่ไม่ประสงค์แต่งตั้งผู้นั้นภายหลังการฝึกอบรม จึงพิจารณาได้ว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของเทศบาล ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ก.ท.จ. ที่พึงให้ข้อแนะนำถึงเหตุผลภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนด และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น