ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การเทียบตำแหน่งและระดับของข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การเทียบตำแหน่งและระดับของข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น

มีมติ ดังนี้

1. ให้นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเทียบการดำรงตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ ว 12 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่องการเทียบการดำรงตำแหน่ง ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 เท่ากับการดำรงตำแหน่งตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช้เป็นแนวทางในการเทียบระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ ในการโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น โดยอนุโลม
2. สำหรับการพิจารณาตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นตำแหน่งเดียวกันหรือประเภทเดียวกันนั้น ให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาจากคำบรรยายลักษณะงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งว่า มีลักษณะงานเหมือนหรือคล้ายคลึงกันหรือไม่
3. กรณีใดที่ไม่อาจเทียบการดำรงตำแหน่งในแต่ละประเภทและระดับได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว ให้อนุกรรมการด้านเทียบการดำรงตำแหน่ง เสนอ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาเป็นกรณีไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น