ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ก.ท.จ.นครปฐม หารือการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาลที่กลับเข้ารับราชการ

ข้อหารือ

ก.ท.จ.นครปฐม หารือการเลื่อนระดับของพนักงานเทศบาลที่กลับเข้ารับราชการ
- กรณีนางสาวธนพรฯ ตำแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ 4 สังกัด ทน.นครปฐม ซึ่งลาออกจากราชการ และกลับเข้ารับราชการใหม่ จะสามารถนำเอาระยะ เวลาการรับราชการเดิมมานับรวมเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นได้หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติว่า กรณีพนักงานเทศบาลซึ่งพ้นจากการดำรงตำแหน่งเดิมด้วยเหตุลาออก และต่อมาได้กลับเข้ารับราชการแล้ว สามารถนำเอาระยะเวลา การดำรงตำแหน่งเมื่อครั้งก่อนกลับ เข้ารับราชการ มานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่กำหนด และตามเงื่อนไขการนับระยะเวลาในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานส่วนตำบลมี ความประสงค์จะขอสมัครกลับเข้ารับราชการหลังจากพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ (มท 0809.6/ว101)

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะ เวลาในการคืนบำเหน็จ กรณีล่วงพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการ (มท 0803/ว2090)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น