ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หารือ การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช

ข้อหารือ


จ.นครพนม หารือกรณี ทม.นครพนม ได้รับโอนข้าราชการพลเรือน รายนางวัชรี ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 ว ว่าจะสามารถปรับตำแหน่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ 7 วช ได้หรือไม่


คำวินิจฉัย


1. กรณีนางวัชรี ได้โอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะต่อมาหากใบอนุญาตยังไม่หมดอายุและมีความประสงค์ขอดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช ก็ถือได้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่เทศบาลเมืองนครพนมโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ.นครพนม อาจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7วช ได้ โดยไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพงานและจัดทำจัดทำผลงาน เพื่อดำรงตำแหน่งในระดับ 7 วช อีก เนื่องจากตำแหน่งเลขที่ดังกล่าวได้ผ่านการวิเคราะห์ปริมาณงานและคุณภาพให้เป็นระดับ 7 และบุคคลดังกล่าวก็ผ่านการประเมินแล้ว

2. กรณีข้อหารือนี้ ให้ใช้เป็นแนวทางในการตอบข้อหารือตำแหน่งประเภทวิชาชีพในตำแหน่งอื่น ๆ ด้วย โดยอนุโลม กล่าวคือ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพ ระดับ 7 หากผู้ดำรงตำแหน่งไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็ให้ดำรงตำแหน่งในระดับ แต่ต่อมามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็อาจยื่นคำร้องขอปรับตำแหน่งและให้เทศบาลโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดิมประเภท วช ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น