ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง

แก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง

ข้อหารือ

1. ขอให้แก้ไขเกี่ยวกับการเกษียณ อายุของลูกจ้างประจำจาก 55 ปี เป็น 60 ปี
2. ขอให้ยกเลิกการยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรณีที่ลูกจ้างประจำเกษียณหรือลาออก
3. ขอให้พิจารณาขยายอัตราค่าจ้าง ของลูกจ้างประจำที่เงินค่าจ้างเต็มขั้นแล้วและยังอยู่ปฏิบัติงานต่อ

คำวินิจฉัย

1. ประเด็นขอให้แก้ไขเกี่ยวกับการเกษียณอายุของลูกจ้างประจำจาก 55 ปี เป็น 60 ปี
ให้ยกเลิก ข้อ 2 (2) และข้อ 3 วรรคแรก ของประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544
ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 2 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี
ข้อ 3 วรรคแรก คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น มีอำนาจพิจารณายกเว้นการจ้างลูกจ้างลักษณะผู้ชำนาญงานสำหรับลูกจ้างผู้ขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 2 (10) เป็นรายบุคคลได้”
2. ประเด็นขอให้ยกเลิกการยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรณีที่ลูกจ้างประจำเกษียณหรือลาออก เพื่อให้สามารถรับพนักงานจ้างหรือบุคคลทั่วไปมาเป็นลูกจ้างประจำได้และการโอน(ย้าย) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแทนตำแหน่งที่ว่าง นั้น เนื่องจาก ในกรณีที่อัตราลูกจ้างประจำว่างลงในทุกกรณี ให้ยุบเลิกตำแหน่งนั้น โดยหากยังมีความจำเป็นที่จะจ้างในตำแหน่งดังกล่าวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ ให้ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นได้
3. ประเด็นขอให้พิจารณาขยายอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำที่เงินค่าจ้างเต็มขั้นแล้ว และยังอยู่ปฏิบัติงานต่อ เห็นว่า เนื่องจากการกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้นำบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับแก่ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอนุโลมด้วย ดังนั้น จึงไม่สามารถที่จะขยายอัตราค่าจ้างให้สูงขึ้นได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น