ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

คุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.ประชาสัมพันธ์

ข้อหารือ

การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จพง.ประชาสัมพันธ์
- กรณีคุณวุฒิการศึกษาปริญญา ศศ.บ. วิชาเอกนิเทศศาสตร์ จากวิทยาลัยครู หรือสถาบันราชภัฏ ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จพง.ประชาสัมพันธ์ หรือไม่

คำวินิจฉัย

มีมติเห็นชอบให้กำหนดคุณวุฒิเพิ่มเติมในคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดให้คุณวุฒิ ปวท. หรือ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จพง.ประชาสัมพันธ์ 2 ด้วย

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (มท 0809.5/ว76,ว80,ว95)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น