ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การดำเนิน การทางวินัยพนักงานส่วนตำบลกรณี ยกฐานะเป็นเทศบาล

ข้อหารือ

หารือการพิจารณารายงานการดำเนิน การทางวินัยพนักงานส่วนตำบลกรณี ยกฐานะเป็นเทศบาล - กรณีนายก อบต. ได้รายงานให้ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ แต่ระหว่างการพิจารณา ปรากฏว่า องค์การบริหาร
ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล

คำวินิจฉัย

เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ก.อบต.จังหวัด จะต้องมีมติส่งเรื่องให้ ก.ท.จ. พิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยดังกล่าว ตามนัยข้อ70 วรรคแรก ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ลงวันที่ 22 สิงหาคม2544 เพราะอำนาจในการดำเนินการทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา และ ก.ท.จ. ต้นสังกัดปัจจุบัน

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของเทศบาลที่ยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบล (มท 0809.2/ว188)


แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลอันเนื่องมาจากการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล (มท 0809.2/ว144)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น