ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ 9

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน เทศบาล 8) เป็นตำแหน่งรองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล 9)

มติ ก.ท.

เห็นชอบปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 8) เป็นตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 9)ทั้งนี้ การปรับปรุงตำแหน่งครั้งนี้ภาระค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด้วย ดังต่อไปนี้
กณีเทศบาลนครเชียงใหม่
เห็นชอบให้ ตำแหน่งเลขที่ 00-0101-002 เป็นระดับ 9 ได้ สำหรับตำแหน่งเลขที่ 00-0101-003 เห็นชอบให้เป็นระดับ 9 ได้หากมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นโดยรับผิดชอบส่วนราชการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีก 1 ส่วนราชการ หรือเป็นตำแหน่งที่รับผิดชอบส่วนราชการระดับสำนักอย่างน้อย 2 สำนักตามที่ปลัดเทศบาลมอบหมาย
กรณีเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เห็นชอบให้ปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ตำแหน่งเลขที่ 00-0101-003 ให้มีระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นระดับ 9 ได้
กรณีเทศบาลตำบลสำโรงใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
เห็นชอบให้ปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ตำแหน่งเลขที่ 00-0101-002 ให้มีระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นระดับ 9 ได้
กรณีเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้แจ้ง ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช พิจารณาดำเนินการตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการบรรยายหน้าที่ความรับผิดชอบและการประเมินค่างาน และพิจารณาลงความเห็น แล้วรายงานให้ ก.ท. พิจารณา ต่อไป

กรณีเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เห็นชอบให้ ตำแหน่งเลขที่ 00-0101-002 เป็นระดับ 9 ได้ หากรับผิดชอบส่วนราชการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอีก 1 ส่วนราชการ ตามที่ปลัดเทศบาลมอบหมาย
กรณีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เห็นชอบให้ปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ตำแหน่งเลขที่ 00-0101-002 ให้มีระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นระดับ 9 ได้

2. การปรับปรุงตำแหน่งให้ถือเป็นข้อผูกพันในการมอบหมายงานให้รองปลัดเทศบาลจะต้องรับผิดชอบงานของส่วนราชการตามที่เสนอขอ หรือไม่น้อยกว่าเดิม และเมื่อกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ 9 แล้ว หากกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับ 7 หรือระดับ 8 เพิ่มเติมอีก ตามกรอบโครงสร้างตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ท. กำหนด ก็ให้คำนึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบปริมาณงาน คุณภาพงาน ความยากของงานและสถานะทางการคลัง ตามหลักเกณฑ์ ก.ท.จ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหมวดการกำหนดจำนวนตำแหน่งและอัตราตำแหน่ง

3. เห็นชอบให้กำหนดแนวทางการนำเสนอคำบรรยายลักษณะงาน โครงสร้างตำแหน่ง
ที่ขอปรับเป็นระดับที่สูงขึ้น และข้อแนะนำในการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งบริหาร เพื่อแจ้ง ก.ท.จ.ทุกแห่ง นำไปเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลให้มีระดับสูงขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น