ผลการค้นหา

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การไม่สรรหาตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่าง

คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติให้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้ ก.จ.จ. , ก.ท.จ. และ ก.อบจ.จังหวัด ทุกแห่งถือปฏิบัติ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับกูแลในเรื่องการสรรหาตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่างอย่างเคร่งครัด และซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวดังนี้

1.การไม่สรรหาผู้ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่างหรือการละเลยเพิกเฉยการสรรหาตำแหน่งสายงานนักบริหาร ถือได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อใหเกิดความเสียหายต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะให้คำแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

2.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดละเลยหรือละเว้นการสรรหาตำแหน่งนักบริหารที่ว่าง ก็ให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวด ทั้งนี้หากผู้เกี่ยวข้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ก็ให้แจ้งต้นสังกัดดำเนินการทางวินัยตามฐานความผิดทางวินัย

3.กรณีกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ละเลยหรือเพิกเฉยการสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่างและจังหวัดมิได้กำชับหรือให้ความสนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในทันที จะถือว่าเป็นความบกพร่องของจังหวัด ที่จะถูกพิจารณาโทษตามสมควรแก่กรณี

หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.2/ว 1200 ลงวันที่ 20 เมษายน 2553

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว256)


หารือการปรับปรุงระดับตำแหน่งบริหารของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ให้มีระดับที่สูงขึ้น (มท 0809.2/ว222)

แจ้งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงการกำหนดระดับตำแหน่งบริหารสูงขึ้น (มท 0809.2/ว 112)

แนวทางปฏิบัติกรณีการปรับปรุงตำแหน่งบริหารเป็นระดับที่สูงขึ้น (มท 0809.2/ว48)

แนวทางปฏิบัติกรณีการปรับปรุงตำแหน่งบริหารเป็นระดับที่สูงขึ้น (มท 0809.2/ว141)

แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่าง (มท 0809.2/ว136)

การสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่าง (มท 0809.2/ว111)

แนวทางการพิจารณา กรณีการสรรหาพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่ว่าง (มท 0809.2/ว75)

หารือแนวทางปฏิบัติการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร (มท 0809.2/ว128)

การออกหนังสือรับรองเทียบเคียงตำแหน่งบริหาร

แนวทางปฏิบัติการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น