ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน

ข้อหารือ

หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 โดย สถ.
- ฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างหลักเกณฑ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 โดยให้มีหน่วยดำเนินการเพิ่มเติม คือ ศูนย์ภาค เพื่อเป็นบัญชีทางเลือก ทั้งนี้ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ไปบรรจุแต่งตั้งในเทศบาลใดให้ใช้บัญชีตามรายภาคที่เทศบาลนั้นตั้งอยู่ โดยไม่อาจผ่อนผันให้ใช้บัญชีข้ามภาค

คำวินิจฉัย

มีมติให้ฝ่ายเลขานุการไปตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์ประกอบด้วยผู้แทน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. และ ก.พ. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้รัดกุม และมีมาตรฐานเดียวกัน
มติ ก.ท. ครั้งที่ 2/2553

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน (มท 0809.2/ว263)

การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (มท 0809.5/ว142)

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 (มท 0809.2/ว135)

การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว120)

ประกาศหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 (มท 0809.2/ว1314)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/2799)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว52)

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว51)

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว58)

การตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว 3531)

การตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการระงับการสอบหรือการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของพนักงานส่วนตำบล กรณีผู้ดำเนินการสอบแข่งขันทุจริตหรือส่อว่าทุจริตในการสอบแข่งขัน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว115)

ตอบข้อหารือการขอกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันแตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/12)

การกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


แนวทางและหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันของ อปท.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น