ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 8

ข้อหารือ

ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ หารือการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 8 โดยกระบวนการสอบคัดเลือก
-กรณีผู้ที่ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 8 วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 8 จะขอสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกในตำแหน่ง ผอ.ส่วน ระดับ 8 ได้หรือไม่

คำวินิจฉัย


มีมติรับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.โครงสร้าง ที่มีมติว่า ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 กำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก กรณีการสอบเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสานงานผู้บริหารตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) ไว้ว่า เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในระดับ 8 ว หรือ 8 วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสาธารณสุขหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งมิได้กำหนดให้สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน ผู้ปฏิบัติและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเป็นสานงานผู้บริหาร ในตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ ไว้แต่อย่างใด กอปรกับ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2548 ได้มีมติว่า พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติตำแหน่งระดับ 8 ว หรือ 8 วช เป็นสายงานที่สามารถเติบโตทางด้าน วิชาการหรือวิชาชีพ ซึ่งสามารถเลื่อนระดับที่สูงขึ้นด้วยตนเอง โดยการทำผลงานทางวิชาการแต่สายงานผู้บริหารจะเลื่อนระดับที่สูงขึ้นได้ จะต้องผ่านการะบวนการคัดเลือกโดยวิธี การคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกแล้วแต่กรณี ดังนั้น หากกำหนด ให้พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 ว หรือ 8 วช มาสอบคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการกอง (นักบริหาร งาน...8) ได้ ทั้งที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมาก่อน อาจทำให้การปฏิบัติราชการไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล ให้พนักงานสายงานผู้ปฏิบัติที่ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8ว หรือ 8 วช มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี เป็นผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน...(นักบริหารงาน...8)
ดังนั้น กรณีที่เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จะดำเนินการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 8 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) โดยการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติที่ดำรงตำแหน่งในระดับ 8 ว หรือ 8 วช มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จึงไม่อาจกระทำได้

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


หารือการเข้าสู่ตำแหน่งนักบริหารงาน ทั่วไป ระดับ 8 (มท 0809.2/ว283)

หารือคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 7 (มท 0809.2/ว247)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น