ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา

ข้อหารือ

หารือการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา

คำวินิจฉัย

มีมติว่า กรณีที่ ก.เมืองพัทยา ได้ประกาศ ก.เมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2549 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ ก.เมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2547 โดยเพิ่มเติมข้อความ “(จ) เลื่อนผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 6ว ของสายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์ และสายงานวิชาการสัตวแพทย์ ขึ้นดำรงตำแหน่งระดับ 7 (วช) ของสายงานนั้น” ให้เป็นการเลื่อนและแต่งตั้งในระดับควบขั้นสูง เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ขัดหรือแย้งกับมาตรฐานทั่วไปที่ ก.ท. กำหนด จึงไม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ต้น และต่อมา ก.เมืองพัทยา ได้มีประกาศ ก.เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา ฉบับลงวันที่ 15 กันยายน 2551 โดยยกเลิกประกาศ ก.เมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน 2549 เนื่องจากเห็นว่า ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับ 7 (วช)ฯลฯ เป็นตำแหน่งนอกระดับควบ จึงชอบแล้ว แต่ ก.เมืองพัทยา ควรระบุตำแหน่งทุกสายงานที่ประกาศยกเลิก (สายงานแพทย์ สายงานทันตแพทย์ และสายงานวิชาการ สัตวแพทย์) ไว้ในประกาศดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น