ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ก.ท.จ.นครราชสีมา หารือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น

ก.ท.จ.นครราชสีมา หารือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น

ข้อหารือ

ก.ท.จ. นครราชสีมา หารือกรณีเทศบาลเมืองสีคิ้วจะเลื่อนระดับ นางสลินดา โตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว ซึ่งเดิมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว สังกัดศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด กรมการแพทย์ และเทศบาลเมืองสีคิ้ว รับโอนมาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6ว ต่อมากรมการแพทย์ ได้แจ้งว่านางสลินดาฯ ได้รับการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 วช ดังนั้น กรณีดังกล่าวเทศบาลจะสามารถออกคำสั่งเลื่อนระดับได้หรือไม่ และจะมีผลตั้งแต่วันที่เท่าใด

คำวินิจฉัย

การะกำหนดเป็นระดับ 7 ได้ก็ต่อเมื่อ เทศบาลโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ได้วิเคราะห์ตำแหน่งเลขที่นั้นแล้ว และเห็นว่ามีปริมาณงานและคุณภาพงานมาถึงขนาดที่จะต้องกำหนดตำแหน่งเป็นระดับ 7

ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าตำแหน่งเลขที่ที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ยังมิได้มีการวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพงาน และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. ให้ปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับ 7 ตลอดจนการขอโอนเป็นการขอโอนมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 จึงไม่อาจแก้ไขคำสั่งรับโอนนางสลินดาฯ มาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับ 7 วช ได้ เพราะขัดต่อประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล หมวดการรับโอน และหมวดการเลื่อนระดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น