ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หารือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีพนักงานเทศบาล

ข้อหารือ

หารือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีพนักงานเทศบาล
- กรณี ทน.พิษณุโลก ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลครั้งที่ 1
(1 เม.ย.52) แล้วไม่ได้แบ่งกลุ่มพนักงานเทศบาลเพื่อพิจารณาจัดสรรโควตาสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (กลุ่มระดับ 1-8 และ 9 ขึ้นไป) โดยได้รวมกลุ่มพนักงานเทศบาลทั้งหมดในการคำนวณโควตาร้อยละ 15 ซึ่งเป็นการดำเนินการไม่เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก

คำวินิจฉัย

มีมติว่า ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดโควตาและวงเงิน การเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล ให้ถือปฏิบัติตามข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม ซึ่งกรณีข้าราชการพลเรือน การพิจารณาจัดสรรโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แบ่งกลุ่ม เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับ 1-8 และกลุ่มระดับ 9-11 โดยผู้ได้เลื่อนขั้นเงินเดือนสองขั้นต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของแต่ละกลุ่ม โดยเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2544 ดังนั้น เทศบาลนครพิษณุโลก จึงต้องถือปฏิบัติในการกำหนดโควตาและวงเงินให้เป็นไปตามประกาศ ก.ท.
เรื่อง การกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ลว. 27 มี.ค. 2546 และหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว.346 ลว.12 มี.ค. 2546

หนังสือสังการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (มท 0809.2/ว123)


หารือการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี แก่พนักงานส่วนตำบล


ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลเป็นกรณีพิเศษ

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น