ผลการค้นหา

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หารือการออกคำสั่งประจำพนักงานเทศบาล

หารือการออกคำสั่งประจำพนักงานเทศบาล

รับทราบผลการพิจารณาของ อ.ก.ท.ด้านกฎหมาย ซึ่งมีมติว่า เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองโนนสูงน้ำคำ มีกรณีขัดแย้งกับ ปลัดเทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ จนเป็นเหตุให้เสนอต่อ ก.ท.จ.อุดรธานี เพื่อเห็นชอบในการสั่งประจำ ถือเป็นกรณีที่นายกเทศมนตรีเป็นคู่กรณีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 ที่พิจารณาคำว่า “คู่กรณี” ที่อาจหมายถึงการมีพฤติกรรม หรือมีเหตุการณ์ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอันเป็นสภาพร้ายแรงจนอาจเป็นเหตุให้การพิจารณาเสียความเป็นธรรม กรณีจึงต้องห้ามมิให้นายกเทศมนตรีเมืองโนนสูงน้ำคำ กระทำคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ การออกคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เมื่อคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงชอบ ที่คู่กรณีผู้นั้นจะต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หากเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งไม่เห็นด้วย กับข้ออุทธรณ์ดังกล่าว จะต้องรายงานพร้อมเหตุผลไปยัง ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 45 ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ในกรณีนี้ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น