ผลการค้นหา

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขอกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งลูกจ้าง ประจำ

ข้อหารือ

ขอกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งลูกจ้าง ประจำ
- กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อ 30 กันยายน 2548–2551 (55 ปี) ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ได้มีหนังสือร้องเรียนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการพิจาณาขอคืนสิทธิการเป็นลูกจ้างประจำโดยให้กลับเข้า รับราชการในตำแหน่งลูกจ้างประจำเหมือนเดิม เนื่องจากมีประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 (เกษียณอายุราชการ 60 ปี)

คำวินิจฉัย

มีมติว่า ในการพ้นจากการเป็นลูกจ้างประจำของลูกจ้าง ประจำดังกล่าวในขณะนั้น เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ที่กำหนดให้ลูกจ้างประจำเกษียณอายุเมื่อมีอายุห้าสิบห้าปี ถึงแม้ต่อมาได้มีประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคลสำหรับลูกจ้างของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552 ลงวันที่ 30 เมษายน 2552 แก้ไขให้ลูกจ้างของเทศบาลเกษียณอายุราชการที่หกสิบปีก็ตาม

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงนบุคคลสำหรับลูกจ้างของ อบจ. และเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552 (มท 0809.5/ว91)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น